REGULAMIN

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży oraz świadczenia usług doradztwa oraz usług dodatkowych dla przedsiębiorców, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej przez ADVISA spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Sarmacka nr 19, lok. 74 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000573480 za pośrednictwem Sklepu Internetowego funkcjonującego na stronie internetowej www.advisa24.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”).

Warunkiem skorzystania z usług i prawidłowego korzystania z oferty ADVISA spółka z o.o. jest zapoznanie się i przestrzeganie poniżej przedstawionego Regulaminu.

Kontakt z ADVISA spółka z o.o. możliwy jest:

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@advisa24.pl;
 • telefonicznie pod numerem telefonu: + 48 22 257 16 34;
 • pisemnie na adres: ADVISA spółka z o.o., ul. Sarmacka nr 19, lok. 74, 02-972 Warszawa .
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

 1. Regulamin niniejszy oparty jest na przepisach wynikających z:
 2. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.),
 3. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.),
 4. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.),
 5. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na stronie internetowej www.advisa24.pl, co zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy. Regulamin udostępniany jest także w formie pliku .PDF, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 2.

 1. Użytym w niniejszym Regulaminie wyrażeniom nadaje się następujące znaczenie:
 2. Spółka – ADVISA spółka z o.o.;
 3. Umowa – umowa o świadczenie usług doradztwa dla przedsiębiorców, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej przez ADVISA spółka z o.o.;
 4. Partner – przedsiębiorca, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła lub która zamierza zawrzeć Umowę z ADVISA spółka z o.o.;
 5. Podmiot Powiązany – podmiot współpracujący z ADVISA spółka z o.o. w zakresie świadczeniem Usług, w tym także Usług Dodatkowych;
 6. Regulamin – niniejszy Regulamin;
 7. Kategoria Współpracy – wykupiony przez Partnera pakiet usług ADVISA;
 8. Rekomendacja – rekomendowanie przez Spółkę zachowania Partnera dotyczącego prowadzenia działalności gospodarczej w oparciu o zapotrzebowanie i sytuację Partnera;
 9. Serwis telefoniczny Spółki – usługa Spółki, która umożliwia Partnerowi składanie zapotrzebowania przez telefon;
 10. Trwały nośnik informacji, Trwały nośnik – każdy nośnik informacji, który umożliwia Partnerowi przechowywanie zawartych na nim informacji adresowanych do tego Partnera:
 11. przez czas odpowiedni do celów informacji,
 12. w sposób, który wyklucza ich zmianę lub pozwala na dostęp do informacji i ich odtworzenie w wersji i formie, w jakiej zostały sporządzone lub przekazane;
 13. ADVISOR – dedykowany przez ADVISA S.A. do utrzymywania bieżących kontaktów z Partnerem współpracownik Spółki;
 14. Usługi – działanie podejmowane przez Spółkę lub Podmiot Powiązany na rzecz Partnera;
 15. Usługi Podstawowe – działania podejmowane przez Spółkę lub Podmiot Powiązany na rzecz Partnera polegające na świadczeniu usług doradztwa biznesowego w zakresie prowadzonej przez Partnera działalności gospodarczej; stworzeniu i prowadzeniu strony internetowej działalności gospodarczej Partnera; stworzeniu i prowadzeniu na serwisach społecznościowych (Facebook.com, Twitter i innych) profilu działalności gospodarczej Partnera;
 16. Usługi Dodatkowe – działania podejmowane przez Spółkę lub Podmiot Powiązany na rzecz Partnera polegające na świadczeniu usług, niebędących Usługami Podstawowymi;
 17. Kategorie współpracy – pięciostopniowy system oceny współpracy między Spółką a Partnerem;
 18. Profil Partnera – dotyczący Partnera zbiór informacji i zasobów zgromadzonych w systemie Spółki, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o świadczonych na jego rzecz Usługach.
 19. Pojęcia niezdefiniowane w Regulaminie, a posiadające definicje ustawowe lub zdefiniowane w aktach wykonawczych do ustaw mają znaczenia nadane im w danej ustawie lub aktach wykonawczych do ustaw.
 1. ZAWARCIE UMOWY

§ 3.

 1. Spółka świadczy Usługi zgodnie z przepisami prawa oraz standardami obowiązującymi w zakresie Usług będących przedmiotem Umowy.
 2. Przez zawarcie Umowy Spółka zobowiązuje się do świadczenia Usług zgodnie z Umową i Regulaminem, a Partner zobowiązuje się do terminowego uiszczania wynagrodzenia za wykonane Usługi i przestrzegania postanowień Umowy i Regulaminu..
 3. Umowa zawarta może być między Stronami w formie pisemnej albo, jeżeli Spółka dopuszcza taką możliwość w formie dokumentowej lub elektronicznej. Do zmiany Umowy wymagana jest forma pisemna albo, jeżeli Spółka dopuszcza taką możliwość forma elektroniczna lub dokumentowa.
 4. W imieniu Spółki Umowę zawiera osoba przez nią upoważniona.
 5. Partner zawiera Umowę osobiście lub przez należycie umocowanego przedstawiciela. Przedstawiciel lub pełnomocnik Partnera ubiegającego się o zawarcie Umowy zobowiązany jest okazać dowód osobisty.
 6. W celu zawarcia Umowy konieczne jest podanie danych niezbędnych do zawarcia Umowy.
 7. W celu zawarcia Umowy, Partner przedstawia:
 8. dokumenty, z których wynika status prawny Partnera, zasady jego reprezentacji oraz osoby uprawnione do jego reprezentacji (np. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji lub wyciąg z rejestru funduszy inwestycyjnych);
 9. informację o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) i właściwości Urzędu Skarbowego;
 10. informację o numerze REGON (o ile taki numer posiada);
 11. inne dokumenty, jeżeli obowiązek taki wynika z odrębnych przepisów.
 12. W przypadku Umowy zawieranej w formie pisemnej, podpisy osób reprezentujących Partnera powinny zostać złożone na Umowie w obecności pracownika Spółki lub poświadczone przez notariusza.
 13. Dokumenty powinny być przedstawione przez Partnera w oryginałach lub kopiach poświadczonych notarialnie. Spółka może odstąpić od powyższego wymogu.
 14. Dokumenty urzędowe przedkładane przez Partnera mającego siedzibę poza granicami Polski lub wystawiane według przepisów innego prawa niż polskie, powinny być:
 15. jeśli są to dokumenty pochodzące z kraju będącego stroną Konwencji Haskiej z 1961 r. – poświadczone przez uzyskanie Apostille na dokumencie,
 16. jeśli są to dokumenty pochodzące z kraju nie będącego stroną Konwencji Haskiej z 1961r. – poświadczone przez właściwe przedstawicielstwo dyplomatyczne lub polski urząd konsularny.
 17. Spółka może żądać by dokumenty przedstawiane przez Partnera, sporządzone w języku innym niż polski, były przedstawione wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.
 18. Wszelkie podpisy i wzory podpisów Partnera, jego przedstawicieli, pełnomocników i innych osób pod umowami, oświadczeniami i innymi dokumentami składanymi dla Spółki powinny być składane w obecności upoważnionego pracownika Spółki lub poświadczone notarialnie lub w wypadku nierezydentów – zgodnie z regulacjami zawartymi w § 2 ust. 10 i 11 Regulaminu.
 19. Spółka może zgodzić się na inny sposób uwierzytelnienia dokumentów lub popisów lub wzorów podpisów niż opisane powyżej.
 20. Umowa zawarta jest z chwilą podpisania przez Strony.
 21. W trakcie trwania Umowy Partner zobowiązany jest niezwłocznie informować Spółkę o wszelkich zmianach jego danych wymaganych przy zawarciu i wykonywaniu Umowy. Zmiany takie są skuteczne wobec Spółki od momentu ich doręczenia Spółce.
 22. Korespondencja między Spółką a Partnerem prowadzona jest w formie pisemnej, dokumentowej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że Umowa stanowi inaczej.
 1. PEŁNOMOCNICTWA

§ 4.

 1. Partner może ustanawiać pełnomocników do zawarcia lub wykonywania Umowy. Pełnomocnictwo może mieć formę:
 2. pełnomocnictwa ogólnego – do wszelkich czynności związanych z wykonywaniem Umowy w takim samym zakresie jak Mocodawca;
 3. pełnomocnictwa rodzajowego – do czynności określonego rodzaju;
 4. pełnomocnictwa szczególnego – do czynności określonych w treści pełnomocnictwa.
 5. Partner może również ustanowić pełnomocnika do zawarcia Umowy. Pełnomocnictwo to może obejmować jedynie umocowanie do zawarcia, zmiany i rozwiązania Umowy, nie uprawniając do jej wykonywania.
 6. Pełnomocnikiem może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Wszelkie pełnomocnictwa udzielone w związku z zawarciem i wykonywaniem Umowy muszą mieć formę pisemną z podpisem notarialnie poświadczonym, lub poświadczone w inny sposób ustalony ze Spółką, o ile nie zostaną udzielone w obecności upoważnionego pracownika Spółki.
 7. Pełnomocnikowi nie przysługuje prawo udzielania dalszych pełnomocnictw.
 8. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za czynności dokonane przez pełnomocnika, także w przypadku odwołania lub ograniczenia zakresu umocowania, o ile Spółka nie został o tym prawidłowo powiadomiona.
 9. Pełnomocnictwa do zawarcia i wykonywania Umowy wygasają w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa, o ile co innego nie wynika z pełnomocnictwa lub zdarzenia prawnego będącego podstawą jego udzielenia.
 10. Partner może odwołać lub zmienić zakres pełnomocnictwa w każdym czasie w takiej samej formie jaka jest wymagana do jego ustanowienia, pod rygorem nieważności.
 11. Uniemożliwienie działania pełnomocnikowi następuje niezwłocznie po otrzymaniu przez Spółkę odwołania pełnomocnictwa lub zaistnienia zdarzenia powodującego jego wygaśnięcie.
 • ZASADY WSPÓŁPRACY

§ 5.

 1. Przed zawarciem Umowy Spółka zwraca się w formie ankiety do Partnera o przedstawienie podstawowych informacji dotyczących prowadzonej działalności.
 2. Informacje, o których mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu wykorzystywane są przez Spółkę:
 3. do celów realizacji usług doradztwa biznesowego oraz pozabiznesowego w zakresie prowadzonej przez Partnera działalności gospodarczej;
 4. w celu zapewnienia, aby Rekomendacje wydawane przez Spółkę dla Partnera były zgodne z poziomem wiedzy i doświadczenia, sytuacją finansową, zdolnością do ponoszenia strat, tolerancją na ryzyko, celami i potrzebami Partnera
 5. w celu stworzenia i prowadzenia strony internetowej działalności gospodarczej Partnera;
 6. w celu stworzenia i prowadzenia na serwisach społecznościowych (Facebook.com, Twitter i innych) profilu działalności gospodarczej Partnera;
 7. do dokonania oceny czy dana Usługa dodatkowa będąca w ofercie Spółki lub Podmiotu Powiązanego jest odpowiednia dla Partnera.
 8. Na podstawie informacji uzyskanych w ankiecie Spółka określi profil Partnera oraz kategorię współpracy między Spółką a Partnerem.
 9. Spółka informuje, iż nie może zawrzeć Umowy z Partnerem i świadczyć usług doradztwa biznesowego, jeśli nie uzyska od Partnera informacji wymienionych w § 5 ust. 1 Regulaminu.
 10. Spółka oświadcza, iż ma prawo do nie zawarcia z Partnerem Umowy, jeżeli na podstawie udzielonych przez Partnera odpowiedzi w ankiecie oceni, iż Usługi będące w ofercie Spółki są dla Partnera nieodpowiednie.
 11. Spółka zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Partnera po zawarciu Umowy o uaktualnienie, uzupełnienie lub przedstawienie informacji wymienionych w § 5 ust. 1 Regulaminu, jeśli uzna posiadane już informacje za nieaktualne lub niepełne.
 12. Jeżeli w wyniku aktualizacji ankiety Spółka oceni, że dotychczasowo świadczone na rzecz Partnera usługi są dla niego nieodpowiednie, Spółka zwróci się do Partnera o wybór usług odpowiadających jego aktualnemu profilowi.
 13. Jeżeli w wyniku aktualizacji ankiety Spółka oceni, że dotychczasowo świadczone na rzecz Partnera usługi są dla Partnera nieodpowiednie, a żadna z usług będących w ofercie Spółki nie odpowiada profilowi Partnera, Spółka uprawniona będzie do zaprzestania świadczenia usług nieodpowiednich dla Partnera i do wypowiedzenia Partnerowi Umowy.
 14. Partner zobowiązany jest do przedstawienia Spółce aktualnych informacji wymienionych w § 5 ust. 1 Regulaminu. W przypadku zmiany tych informacji Partner zobowiązany jest do ponownego niezwłocznego ich przedstawienia w formie ankiety.

§ 6.

 1. Spółka w ramach świadczonych na rzecz Partnera Usług zobowiązuje się do współpracy z Partnerem, osobami zatrudnionymi u Partnera oraz osobami i podmiotami zewnętrznymi przypisanymi pod względem funkcjonalnym do poszczególnych usług lub świadczącymi usługi na potrzeby Partnerów.
 2. Spółka może świadczyć Usługi na rzecz Partnera z wykorzystaniem lub za pośrednictwem podwykonawców, współpracowników, Podmiotów Powiązanych lub innych.
 3. Partner zobowiązuje się do zapewnienia współpracy ze strony osób zatrudnionych przez Partnera, a ponadto w przypadku zatrudnienia zewnętrznych podmiotów doradczych Partner zobowiązuje się do zapewnienia współpracy ze strony powyższych podmiotów ze Spółką w związku z realizacją Umowy.
 4. Partner zobowiązuje się do udzielania Spółce pomocy oraz przekazywania wszelkich informacji oraz dokumentów niezbędnych do realizacji przedmiotu i postanowień Umowy, w szczególności informacji i dokumentów dotyczących Partnera, w zakresie i w odpowiednich terminach wskazanych przez Spółkę.
 5. Partner zobowiązuje się do działania proaktywnego w zakresie dostarczania Spółce informacji i dokumentów, w tym do przekazywania Spółce wszelkich treści, które w opinii Partnera mogą mieć znaczenie dla realizacji przedmiotu i postanowień Umowy, nawet jeśli Spółka nie sformułuje bezpośredniego zapotrzebowania na powyższe treści. Ponadto Partner zobowiązuje się do uaktualniania informacji i dokumentów wcześniej przekazanych Spółce w przypadku powzięcia informacji o ich dezaktualizacji.
 6. Partner zobowiązuje się, także do ustosunkowywania się do działań Spółki, w tym w szczególności do Rekomendacji udzielanych z inicjatywy własnej Spółki lub ADVISORA w terminie 24 godzin od powzięcia informacji o zrealizowaniu usługi.
 7. Spółka oraz Partner zobowiązują się, do odbywania w trakcie obowiązywania Umowy, spotkań statusowych lub videokonferencji z udziałem Partnera oraz reprezentującego Spółkę ADVISORA, których liczba wynika z potwierdzonej przez Partnera Kategorii Współpracy.

§ 7.

 1. Spółka przewiduje pięć kategorii współpracy między Spółką a Partnerem: Pakiet OPEN, Pakiet OPEN+, Pakiet MINI, Pakiet MEDIUM, Pakiet PREMIUM, przy czym kategorię Pakiet Premium uważa się za kategorię najwyższą, a kategorię Pakiet OPEN za kategorię najniższą.
 2. Od kategorii współpracy do jakiej zakwalifikowany zostanie Partner uzależniona jest prędkość świadczonych przez Spółkę usług, a także jakość usług doradztwa i proponowanych z inicjatywy własnej Spółki lub ADVISORA rodzajów i warunków usług dodatkowych. Wyższa kategoria współpracy między Spółką a Partnerem oznacza dostęp do atrakcyjniejszych usług dodatkowych oraz lepszych warunków świadczenia usług.
 3. Przed zawarciem Umowy Spółka klasyfikuje Partnera do jednej z pięciu kategorii współpracy. Spółka informuje Partnera przy użyciu Trwałego nośnika informacji:
 4. do jakiej kategorii współpracy został przypisany.
 5. Zmiana kategorii współpracy Partnera może nastąpić na podstawie decyzji Spółki, popartej rekomendacją ADVISORA, w każdym czasie w trakcie obowiązywania Umowy przy czym Spółka zastrzega, iż:
  1. na obniżenie kategorii współpracy wpływać będzie:
   1. nieterminowe wywiązywanie się przez Partnera z obowiązku uiszczania wynagrodzenia za świadczone na rzecz Partnera przez Spółkę usługi;
   1. nieustosunkowywanie się do Rekomendacji Spółki w ciągu 24 godzin liczonych od powzięcia informacji o zrealizowaniu usługi;
   1. nieodbywanie, bądź odbywanie w terminach rzadszych od przewidzianych Umową i/lub Regulaminem spotkań statusowych lub spotkań technicznych;
  1. na podwyższenie kategorii współpracy wpływać będzie:
   1. terminowe wywiązywanie się przez Partnera z obowiązku uiszczania wynagrodzenia za świadczone na rzecz Partnera przez Spółkę usługi;
   1. ustosunkowywanie się do Rekomendacji Spółki w ciągu 24 godzin liczonych od powzięcia informacji o zrealizowaniu usługi;
   1. odbywanie w terminach przewidzianych Umową i/lub Regulaminem spotkań statusowych lub spotkań technicznych;
   1. utrzymywanie bieżącego kontaktu z ADVISOREM (poziom relacji i kontaktów między Partnerem a ADVISOREM pozostaje kwestią subiektywnej oceny ADVISORA);
   1. korzystanie z Usług Dodatkowych oferowanych przez Spółkę lub przez Podmioty Powiązane;
 6. Przed zawarciem Umowy Spółka przekazuje Partnerowi przy użyciu Trwałego nośnika informację:
 7. o Spółce oraz o usługach, którą będzie świadczyć na rzecz Partnera na podstawie Umowy;
 8. informuje Partnera o tym, że istnieją konflikty interesów związane ze świadczeniem mu danej Usługi lub o tym, że konflikty takie nie występują.

§ 8.

 1. Partner może składać oświadczenia woli lub wiedzy wobec Spółki osobiście w czasie spotkania z ADVISOREM lub w Oddziale Spółki, telefonicznie za pośrednictwem Serwisu Telefonicznego Spółki oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej e-mail Spółki wskazany na wstępie Regulaminu.
 2. Za oświadczenia woli lub wiedzy w postaci elektronicznej uznaje się takie oświadczenia, które wiążą się z powstaniem, wykonywaniem, zmianą, wypowiedzeniem, rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunków prawnych. Za takie czynności uznaje się także udzielenie lub odwołanie pełnomocnictwa. Jeśli oświadczenia woli złożone w postaci elektronicznej spełniają wymogi powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które pozywają uznać je za złożone w formie dokumentowej – przyjmuje się, że zostały złożone w formie pisemnej, z wyłączeniem przypadków, gdy na mocy Umowy lub Regulaminu bądź przepisów prawa powszechnie obowiązującego jest ona zastrzeżona pod rygorem nieważności.
 3. Spółka i ADVISOR mogą prowadzone rozmowy i korespondencję elektroniczną nagrywać lub rejestrować w formie notatek ze spotkań, przetwarzać i archiwizować za pomocą elektronicznych nośników informacji przez okres wynikający z odpowiednich przepisów prawa. Zachowane nagrania rozmów, prowadzonej korespondencji lub notatki ze spotkań mogą być wykorzystane do celów dowodowych. Partner ma prawo dostępu do zarejestrowanych przez Spółkę i ADVISORA materiałów.
 • USŁUGI PODSTAWOWE

§ 9.

 1. Na podstawie Umowy Spółka zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Partnera usługi doradztwa biznesowego w zakresie prowadzonej przez Partnera działalności gospodarczej.
 2. Celem zapewnienia Partnerowi stosownego doradztwa biznesowego w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej Spółka wyznaczy dedykowanego do utrzymywania bieżących kontaktów z Partnerem opiekuna – ADVISORA.
 3. Doradztwo, o którym mowa w ust. 1 powyżej świadczone będzie przez Spółkę w odpowiedzi na zgłaszane przez Partnera bieżące zapotrzebowanie, bądź z inicjatywy własnej Spółki lub ADVISORA.
 4. W celu realizacji usług doradztwa Spółka może wykonywać m.in. następujące czynności:
 5. zaproponować Partnerowi warianty oraz optymalną strukturę kapitałową działalności gospodarczej;
 6. zaproponować Partnerowi warianty oraz optymalną strategię prowadzenia działalności gospodarczej;
 7. udzielać Partnerowi Rekomendacji dotyczących zaleceń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 8. W przypadku zgłoszenia przez Partnera zapotrzebowania na usługi doradztwa Spółka ustosunkuje się do zapotrzebowania Partnera, a jeżeli będzie to organizacyjnie i technicznie możliwe zrealizuje usługę doradczą, w ciągu 24 godzin liczonych od odnotowania zapotrzebowania Partnera w systemie Spółki.
 9. W przypadku, gdy realizacja usługi doradczej z przyczyn organizacyjnych i/lub technicznych nie będzie możliwa w ciągu 24 godzin liczonych od odnotowania zapotrzebowania Partnera w systemie Spółki, Spółka niezwłocznie od momentu uzyskania wiedzy o niemożliwości zrealizowania usługi w wyznaczonym terminie przekaże taką informację Partnerowi ze wskazaniem przyczyn odstępstwa od realizacji usługi doradztwa w ciągu 24 godzin liczonych od odnotowania zapotrzebowania Partnera w systemie Spółki oraz o nowym terminie zrealizowania usługi doradztwa.
 10. W przypadku, gdy zakres zapotrzebowania Partnera będzie niezgodny z prawem lub postanowieniami Umowy lub Regulaminu bądź niemożliwy albo szczególnie trudny do zrealizowania, Spółka zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania usługi doradztwa biznesowego.
 11. Odmowa zrealizowania usługi doradztwa przekazana zostanie Partnerowi niezwłocznie po stwierdzeniu, że żądanie jest niezgodne z prawem lub postanowieniami Umowy, lub Regulaminu bądź niemożliwe albo szczególnie trudne do zrealizowania, jednak nie później niż w terminie 24 godzin liczonych od odnotowania zapotrzebowania Partnera w systemie Spółki.
 12. Spółka świadcząc usługi doradztwa może w szczególności korzystać z następujących źródeł informacji i materiałów takich jak:
  1. przepisy obowiązującego prawa;
  1. własne analizy prowadzone przez ADVISORA i analityków Spółki,
  1. ogólna oceną rynku,
  1. raporty bieżące i okresowe spółek publicznych;
  1. sprawozdania finansowe spółek niepublicznych;
  1. opracowania i raporty branżowe;
  1. dane statystyczne prezentowane przez Główny Urząd Statystyczny;
  1. analizy sektorowe i branżowe;
  1. informacje i dane ogólnodostępne
  1. inne materiały, które mogą być pomocne przy sporządzeniu Rekomendacji.
 13. Rekomendacje, będące efektem świadczonej Usługi doradztwa biznesowego, będą przekazywane Partnerowi w formie elektronicznej. Spółka może przekazywać w/w rekomendacji w formie ustnej, o ile Umowa tak stanowi.
 14. Jeśli Partner usunie adres poczty elektronicznej w trakcie świadczenia mu Usługi, Spółka nie będzie wysyłać mu Rekomendacji do czasu wskazania nowego adresu poczty elektronicznej e-mail Partnera.
 15. Rekomendacja zawiera:
 16. nazwę Spółki i określenie jej siedziby,
 17. datę sporządzenia Rekomendacji,
 18. wskazanie adresata Rekomendacji,
 19. propozycję związaną z realizacją usługi doradczej obejmującą wskazanie kierunku zalecenia,
 20. wskazanie źródeł, na których została oparta Rekomendacja,
 21. krótkie uzasadnienie Rekomendacji,
 22. zastrzeżenia prawne

oraz inne elementy uznane za stosowne, dzięki którym Spółka może świadczyć usługę doradztwa biznesowego w najlepiej pojętym interesie Partnera.

 1. Partner może uzyskać dodatkowe informacje na temat przekazanej Rekomendacji kontaktując się z ADVISOREM, bądź z Serwisem Telefonicznym Spółki. 
 2. Na podstawie przekazywanych przez Spółkę Rekomendacji Partner samodzielnie podejmuje decyzje do wdrożenia, bądź niewdrożenia Rekomendacji.
 3. Przy sporządzaniu Rekomendacji Spółka działa z należytą starannością oraz rzetelnością zgodnie z zasadami uczciwego obrotu oraz zgodnie z najlepiej pojętymi interesami Partnera.
 4. Spółka przekazywać będzie Partnerowi Rekomendacje – nie później niż do końca następnego dnia roboczego po ich sporządzeniu.
 5. Spółka zaznacza, iż aktualność Rekomendacji jest ograniczona w czasie. Podejmując decyzję Partner powinien sprawdzić, czy Rekomendacja jest aktualna.
 6. Spółka może pobierać dodatkowe opłaty lub prowizje za sporządzenie Rekomendacji.
 7. Wszelkie informacje, porady, zalecenia lub inne treści zawarte w Rekomendacjach, które Spółka dostarczy Partnerowi na podstawie Umowy, nie będące informacjami Partnera, będą przeznaczone wyłącznie do wewnętrznego użytku Partnera, w tym dla potrzeb zarządu lub biegłych rewidentów. Partner zobowiązuje się do zachowania tajemnicy otrzymywanych Rekomendacji i nie udostępniania ich osobom trzecim.
 8. Każda Rekomendacja zawiera raport odpowiedniości, czyli informację, że dana Rekomendacja spełnia cele, potrzeby Partnera i jest zgodna z jego poziomem wiedzy i doświadczenia, sytuacją finansową, zdolnością do ponoszenia strat i tolerancją na ryzyko.
 9. W ramach świadczonej Usługi Spółka archiwizuje sporządzone Rekomendacje oraz rejestruje terminy przekazywania Rekomendacji Partnerowi.
 10. ADVISOR na bieżąco monitorować będzie przekazane Partnerowi Rekomendacje pod kątem ich zgodności z profilem Partnera.

§ 10.

 1. Na podstawie Umowy Spółka wyraża gotowość do świadczenia na rzecz Partnera usług:
 2. stworzenia i prowadzenia wizytówki strony internetowej działalności gospodarczej Partnera;
 3. stworzenia na serwisach społecznościowych (Facebook.com, Twitter i innych w zależności od ustaleń Stron) profilu działalności gospodarczej Partnera.
 4. W ramach realizacji usługi, o której mowa w § 10 ust. 1 pkt a) Regulaminu Spółka zobowiązuje się do:
 5. przygotowania projektu graficznego strony internetowej działalności gospodarczej Partnera,
 6. wdrożenia, konfiguracji i uruchomienia strony internetowej działalności gospodarczej Partnera,
 7. zapewnienia zaplecza technicznego dla strony internetowej działalności gospodarczej Partnera,
 8. aktualizacji i administrowania stroną internetową działalności gospodarczej Partnera.
 9. Spółka oświadcza, iż dołoży wszelkiej staranności, aby projekt graficzny strony internetowej działalności gospodarczej Partnera był spójny z logo Partnera oraz innymi elementami wizualnymi wykorzystywanymi przez Partnera. 
 10. Po przedstawieniu projektu graficznego strony internetowej działalności gospodarczej Partnera Partner uprawniony jest do zgłoszenia Spółce propozycji zmian projektu graficznego w terminie 7 dni od przekazania Partnerowi projektu.
 11. Spółka zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji o szacie graficznej strony internetowej działalności gospodarczej Partnera.
 12. W ramach realizacji usługi, o której mowa w § 10 ust. 1 pkt b) Regulaminu Spółka zobowiązuje się do:
 13. stworzenia i prowadzenia na serwisach społecznościowych (Facebook.com, Twitter i innych w zależności od ustaleń Stron) profilu działalności gospodarczej Partnera, przy czym przez prowadzenie profilu rozumieć należy: publikowanie postów, galerii zdjęć, filmów, linków, aktywizacja fanów, itp.;
 14. optymalizacji profilu i stworzenia strategii jego rozwoju;
 15. utrzymywania interakcji z fanami;
 16. moderowania dyskusji, animacji i moderacji komentarzy;
 17. kreowania nowych tematów do dyskusji;
 18. powiązania profilu na serwisach społecznościach ze stroną internetową działalności gospodarczej Partnera;
 19. Spółka zobowiązuje się do przygotowania i realizacji usług, o których mowa w § 10 ust. 1 Regulaminu z wykorzystaniem i pod znakami towarowymi przysługującymi Partnerowi z zastrzeżeniem, iż wszelkie prawa własności intelektualnej związane ze znakami towarowymi Partnera nie zostają przeniesione na Spółkę. Postanowienie niniejsze nie wpływa na uprawnienie Spółki do nieodpłatnego korzystania ze znaku towarowego Partnera, na potrzeby i w zakresie niezbędnym do wykonywania Umowy. Za wykorzystywanie przez Spółkę znaku towarowego Partnera, na potrzeby i w zakresie niezbędnym do wykonywania Umowy Partnerowi nie przysługuje wynagrodzenie.
 20. Spółka zobowiązuje się wskazywać Partnera jako podmiot uprawniony z tytułu zarejestrowanych znaków towarowych na materiałach reklamowych wykorzystywanych w ramach świadczenia usług, o których mowa w § 10 ust. 1 Regulaminu.
 21. Z chwilą wygaśnięcia bądź rozwiązania Umowy, Spółka zobowiązuje się do zaprzestania używania znaków towarowych przysługujących Partnerowi.
 22. Partner zobowiązuje się dostarczać Spółce następujących materiałów celem prawidłowego świadczenia przez Spółkę usług, o których mowa w § 10 ust. 1 Regulaminu.
 23. multimediów i informacji dotyczących działalności gospodarczych Partnera i informacji powiązanych z działalnością gospodarczą Partnera – przy czym Partner oświadcza, iż przekazywane przez niego materiały są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, i ponosi pełną odpowiedzialność za powyższe.
 • PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

§ 11.

 1. Spółka zastrzega, iż świadcząc na rzecz Partnera usługi może korzystać z danych, narzędzi, programów komputerowych, systemów teleinformatycznych, projektów, wzorów użytkowych, modeli, oraz innych metodologii i know-how, stanowiących własność Spółki i/lub licencjodawców, leasingodawców itp.
 2. Niezależnie od świadczenia na rzecz Partnera usług, wszystkie prawa własności intelektualnej dotyczące wykorzystywanych przez Spółkę danych, narzędzi, programów komputerowych, systemów teleinformatycznych, projektów, wzorów użytkowych, modeli, oraz innych metodologii i know-how oraz dokumentacji roboczej zebranej w związku ze świadczeniem na rzecz Partnera usług, wyłączając informacje stanowiące własność Partnera, pozostają własnością Spółki i/lub licencjodawców, leasingodawców itp.
 3. Spółka zastrzega, że:
  1. właścicielem lub licencjobiorcą wszelkich treści zamieszczanych na stronie internetowej działalności gospodarczej Partnera oraz na profilu społecznościowym działalności gospodarczej Partnera jakie mogą być chronione przez prawa autorskie, lub innych treści, które stanowią lub mogą stanowić przedmiot praw własności intelektualnej w świetle obowiązujących przepisów (w tym szaty graficznej, grafiki, obrazów, szablonów i widgetów stron internetowych, utworów literackich, kodów źródłowych, kodów obiektów, kodu komputerowego (w tym html), aplikacji, audio, muzyki, wideo i innych mediów, projektów, animacji, interfejsów, dokumentacji, ich pochodnych i wersji, metod, produktów, algorytmów, danych, funkcjonalności i obiektów interaktywnych, narzędzi i metod reklamowych i akwizycyjnych, wynalazków, tajemnic przedsiębiorstwa, logotypów, domen, spersonalizowanych adresów URL, znaków towarowych, znaków usługowych, nazw handlowych i innych oznaczeń identyfikujących, niezależnie od tego czy ich rejestracja jest możliwa czy też nie, oraz wszelkich ich pochodnych jest Spółka i/lub jej licencjodawcy;
  1. wszelkie treści o których mowa w § 11 ust. 3 pkt a) Regulaminu, w tym w szczególności strona internetowa działalności gospodarczej Partnera, domena oraz profil społecznościowy działalności gospodarczej Partnera, pozostają przez cały czas przy Spółce i/lub jej licencjodawcach, i są chronione przez prawo autorskie oraz inne prawa i postanowienia układów międzynarodowych
 4. Z zastrzeżeniem pełnego przestrzegania Regulaminu i terminowego uiszczania wszystkich należnych opłat i wynagrodzenia, Spółka udzieli Partnerowi na potrzeby prowadzenia strony internetowej działalności gospodarczej Partnera niewyłącznej, nieprzenaszalnej i bez prawa do udzielenia sublicencji, w pełni odwołalnej i ograniczonej licencji na korzystanie z treści stanowiących własność intelektualną Spółki i treści licencjonowanych, wyłącznie w zakresie wyraźnie dozwolonym na mocy Regulaminu i wyłącznie w ramach usług Spółki.
 5. Spółka w ramach Umowy ani Regulaminu nie udziela się żadnych praw do treści stanowiących własność intelektualną Spółki (lub jej części), lub treści licencjonowanych za wyjątkiem ograniczonej licencji udzielonej powyżej w sposób wyraźny. Żadne z postanowień Regulaminu nie stanowi przeniesienia lub zrzeczenia się praw własności intelektualnej Spółki na mocy jakiegokolwiek prawa.
 6. Partnerowi nie wolno modyfikować, kopiować, dystrybuować, transmitować, redystrybuować, reprodukować, publikować, udostępniać publicznie, udzielać licencji, wykorzystywać dla celów gospodarczych, tworzyć prac pochodnych, przenosić lub sprzedawać jakichkolwiek treści stanowiących własność intelektualną Spółki (lub jej części), lub treści licencjonowanych, które mogą być zamieszczone stronie internetowej działalności gospodarczej Partnera oraz na profilu społecznościowym działalności gospodarczej Partnera, bez uprzedniej zgody Spółki i/lub licencjodawcy wyrażonej na piśmie.
 7. Zastrzeżenia zawarte w niniejszym paragrafie nie dotyczą treści i materiałów dostarczonych Spółce przez Partnera.
 • USŁUGI DODATKOWE

§ 12.

1.        Na podstawie odrębnej Umowy o świadczenie Usług Dodatkowych na rzecz Partnera mogą być świadczone Usługi Dodatkowe w postaci:

 1. świadczenia usług audytorskich;
  1. dokonywania analizy sytuacji Partnera i sytuacji rynkowej;
  1. sporządzania analiz ekonomiczno-finansowych dla celów inwestycyjnych;
  1. sporządzania analiz fundamentalnych;
  1. wyceny przedsiębiorstwa Partnera;
  1. wykonywanie analiz biznesowych (Business Intelligence);
  1. wykonywania analiz marketingowych;
  1. przygotowywania i wdrażania planów marketingowych;
  1. świadczenia usług marketingowych;
  1. planowania działań rozwojowych;
  1. świadczenia usług wsparcia zarządzania i poprawy wydajności operacyjnej małych i średnich przedsiębiorstw;
  1. świadczenia usług doradztwa przy podejmowaniu finansowych decyzji strategicznych,
  1. opracowania strategii pozyskania kapitału udziałowego;
  1. opracowania strategii pozyskania kapitału dłużnego, (np. poprzez emisję obligacji, zaciągnięcie kredytu, zawarcie umowy leasingowej);
  1. świadczenia usług administracji danymi;
  1. świadczenia usług typu consierge;
  1. sporządzania analiz i zestawień ofert usług/produktów (w tym m.in.: abonamentów telefonicznych, abonamentów medycznych, oprogramowania i systemów zewnętrznych; usług marketingowych; maszyn, urządzeń i pojazdów; usług księgowych; usług prawnych; biletów komunikacyjnych; biletów lotniczych; pakietów wakacyjnych; pakietów urlopowych; kart paliwowych; szkoleń; ubezpieczeń OC, majątkowych oraz życiowych);
  1. uczestniczenia i reprezentacji Partnerów wobec podmiotów trzecich w zakresie negocjacji;
  1. zawierania w imieniu Partnerów z podmiotami trzecimi umów;
  1. prowadzenia w imieniu Partnerów innych działania zgodne z uzyskanymi zezwoleniami i przepisami prawa.
 2. Usługi Dodatkowe realizowane są przez Spółkę, bądź przez Podmiot Powiązany.
 3. Świadczenie Usług Dodatkowych następuje na indywidualnie określonych przez Spółkę, bądź przez Podmiot Powiązany i zaakceptowanych przez Partnera warunkach umowy.
 4. Jeżeli co innego nie wynika z Umowy o świadczenie Usług Dodatkowych oraz przyjętego przez Spółkę, bądź Podmiot Powiązany regulaminu świadczenia Usługi Dodatkowej, do świadczenia Usługi Dodatkowej zastosowania znajdują przepisy niniejszego Regulaminu.
 1. CZAS OBOWIĄZYWANIA UMOWY

§ 13.

 1. Umowa może być zawarta na czas określony lub na czas nieokreślony. Umowa zawarta na czas określony przekształca się po upływie czasu, na jaki została zawarta, w Umowę zawartą na czas nieokreślony, chyba że Partner na 30 dni przed upływem okresu, na który Umowa została zawarta, zawiadomi Spółkę na piśmie, że nie zamierza korzystać z usług Spółki.
 2. Zarówno Partner, jak i Spółka są uprawnieni do rozwiązania Umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia wynosi trzy miesiące i liczony jest od pierwszego dnia Okresu Rozliczeniowego następującego po Okresie Rozliczeniowym, w którym złożono oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy. Umowy zawarte na czas określony mogą określać inne zasady ich wcześniejszego rozwiązywania.
 3. Wypowiedzenie Umowy winno być stwierdzone pismem i zawierać dane identyfikacyjne Partnera oraz oznaczenie numeru Umowy.
 4. Za dzień złożenia wypowiedzenia Umowy przez Partnera przyjmuje się dzień doręczenia na adres korespondencyjny Spółki wskazany w Umowie dokumentu zawierającego wypowiedzenie Umowy. Umowa ulega rozwiązaniu z upływem okresu wypowiedzenia.
 5. Spółka może rozwiązać Umowę z Partnerem z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenie jedynie z ważnych przyczyn, to znaczy gdy:
 6. Partner nie udzieli informacji określonych w § 5 ust. 1 Regulaminu w terminie wskazanym w wezwaniu;
 7. Partner nie udzielił informacji niezbędnych do wykonania Umowy lub podał dane lub informacje nieprawdziwe lub niezgodne ze stanem faktycznym, a także gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że Partner posłużył się dokumentami nieaktualnymi, nieprawdziwymi, przerobionymi lub podrobionymi;
 8. Partner nie ureguluje zaległej opłaty za świadczenie Usług w wysokości odpowiadającej sumie opłat za dwa okresy rozliczeniowe;
 9. w wyniku aktualizacji ankiety Spółka oceni, że dotychczasowo świadczone na rzecz Partnera Usługi są dla Partnera nieodpowiednie, a żadna z Usług będących w ofercie Spółki nie odpowiada profilowi Partnera;
 10. upływu okresu, na który została zawarta, z zastrzeżeniem postanowień § 13 ust. 1 Regulaminu.
 11. Partner może rozwiązać Umowę ze Spółką z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia jedynie z ważnych przyczyn, to znaczy gdy:
  1. Spółka nie świadczy na rzecz Partnera Usług określonych w Umowie, po uprzednim wezwaniu Spółki do realizacji Usług określonych w Umowie z wyznaczeniem dodatkowego 14-dniowego terminu;
 12. Umowa wygasa ze skutkiem natychmiastowym w przypadku gdy:
 13. dojdzie do śmierci Partnera, z zastrzeżeniem § 13 ust. 9 Regulaminu;
 14. Partner niebędący osobą fizyczną utraci byt prawny;
 15. Spółka utraci zdolność do świadczenia Usług objętych niniejszą Umową.
 16. Z chwilą stwierdzenia jednej z okoliczności wymienionych w § 13 ust. 7 Regulaminu Spółka ma prawo do zaprzestania świadczenia Usług doradczych i innych usług świadczonych na rzecz Partnera.
 17. Spadkobiercy Partnera mogą po uprawomocnieniu się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku zawrzeć ze Spółką Umowę na takich warunkach, na jakich uprzednio obowiązywała Umowa ze zmarłym Partnerem. Przed uprawomocnieniem się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku Usługi mogą być tymczasowo świadczone na rzecz małżonka i zstępnych Partnera.
 18. W okresie wypowiedzenia są naliczane opłaty wynikające z Umowy.
 19. Wypowiedzenie przez Partnera Umowy następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym za zwrotnym poświadczeniem odbioru na adres korespondencyjny Spółki.
 20. Za dzień złożenia wypowiedzenia Umowy przez Partnera przyjmuje się dzień doręczenia na adres korespondencyjny Spółki wskazany w Umowie dokumentu zawierającego wypowiedzenie Umowy. Umowa ulega rozwiązaniu z upływem okresu wypowiedzenia.
 21. W przypadku podania przez Partnera błędnych lub nieaktualnych danych w Umowie Spółka ma prawo do zawieszenia świadczenia wszelkich Usług lub uzależnienia dalszego świadczenia Usług od przedstawienia aktualnych danych lub do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym.
 22. Spółka może według własnego wyboru rozwiązać Umowę w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia lub zawiesić świadczenie Usług bez odszkodowania w przypadku:
 23. wszczęcia wobec Partnera postępowania likwidacyjnego bądź upadłościowego;
 24. zaistnienia siły wyższej lub innych wydarzeń o charakterze nadzwyczajnym niezależnych od Spółki, które uniemożliwiają lub w istotny sposób utrudniają świadczenie Usług
 25. podania przez Partnera nieprawdziwych danych lub posługiwania się przez niego podrobionymi lub przerobionymi dokumentami przy zawieraniu lub w trakcie wykonywania Umowy;
 26. udostępniania usług Spółki innym osobom w celu uzyskania korzyści majątkowych bez zgody Spółki;
 27. w innych przypadkach przewidzianych w Regulaminie.
 28. W dniu upływu okresu wypowiedzenia Umowy ulega ona rozwiązaniu, a Spółka zaprzestaje świadczenia Partnerowi Usług.
 29. W drodze porozumienia Stron, Umowa może być rozwiązana bez zachowania terminu wypowiedzenia w każdym czasie
 • MIEJSCA REALIZACJI USŁUG

§ 14.

 1. W zależności od charakteru Usług, rodzaju czynności podejmowanych w ramach Usług, a także w zależności od potrzeb Partnera ocenianych z dochowaniem należytej staranności przez Spółkę, Usługi mogą być świadczone przez Spółkę zdalnie z lokalizacji wybranej przez Spółkę w szczególności z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikowania (poczta elektroniczna, telefon, TeamViewer, LogMeIn, VPN, Maszyny Wirtualne, oraz inne kanały elektroniczne stosowane przez Spółkę lub Partnera) lub w terenie tj. miejscach koniecznych lub przydatnych do realizacji Usług (miejsca spotkań).
 • WYNAGRODZENIE

§ 15.

 1. Z tytułu świadczenia Usług Spółka pobierać będzie od Partnera wynagrodzenie, zgodnie z postanowieniami Umowy. 
 2. Płatność następuje na podstawie wystawianych faktur VAT, na rachunek bankowy wskazany w fakturze.
 3. Do wynagrodzenia doliczany jest podatek od towarów i usług, w wysokości obowiązującej na dzień wystawienia faktury.
 4. Faktury są wystawiane i przesyłane Partnerom do 10-tego dnia następnego miesiąca kalendarzowego.
 5. Partner wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej e-mail.
 6. Termin płatności wynosi 7 dni licząc od dnia wysłania faktury przez Spółkę Partnerowi. W przypadku otrzymania przez Partnera faktury po 7 dniach od wysłania faktury, termin płatności wynosi 7 dni od doręczenia faktury. Za dzień dokonania płatności uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Spółki.
 7. Partner jest zobowiązany do podania przy dokonywaniu płatności – w tytule przelewu – numeru faktury, której płatność dotyczy.
 8. Spółka nie ponosi wydatków dodatkowych związanych ze świadczeniem usług doradztwa oraz usług stworzenia i prowadzenia strony internetowej działalności gospodarczej Partnera oraz profilu społecznościowego działalności gospodarczej Partnera, w tym w szczególności kosztów wykupienia domeny, przestrzeni na serwerze, kosztów pozycjonowania.
 9. Niezależnie od oświadczeń Partnera przy dokonywaniu zapłaty, Spółka jest uprawniona do zaliczenia otrzymanej kwoty w pierwszej kolejności na odsetki za opóźnienie, następnie na poniesione wydatki, a następnie na zaległe wynagrodzenie – w kolejności od najdawniej wymagalnego.
 10. W przypadku ustalenia wynagrodzenia w walucie obcej, a zapłacie w walucie polskiej, albo w przypadku ustalenia wynagrodzenia w walucie polskiej, a zapłacie w walucie obcej, podstawą rozliczenia jest kurs średni ogłoszony przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego w dniu poprzedzającym dzień wystawienia faktury.
 11. Jeżeli Partner nie uiści wynagrodzenia, Spółka wezwie Partnera do jej pokrycia i wyznaczy mu 14 dniowy (słownie: czternastodniowy) termin do zapłaty, liczony od daty otrzymania wezwania.
 12. Po upływie terminu do uregulowania zobowiązań, określonego w wezwaniu, Spółka może zawiesić  świadczenie Usługi przewidzianych w Umowie − do czasu uiszczenia wynagrodzenia.
 13. Spółka zastrzega sobie prawo do podwyższenia stawki wynagrodzenia przewidzianego w Umowie  o nie więcej niż 200% dotychczas obowiązującej stawki, gdy zaistnieje przynajmniej jedna z następujących ważnych przyczyn:
 14. wzrost poziomu inflacji, rozumiany jako wzrost ogłaszanego przez Główny Urząd Statystyczny (GUS), któregokolwiek ze wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych, o co najmniej 0,3 punktu procentowego w stosunku do poprzednio ogłaszanych wskaźników za analogiczny okres (roczny, kwartalny lub miesięczny), wzrost stawek opodatkowania lub wprowadzenie nowych podatków lub opłat o charakterze obowiązkowym mających bezpośredni wpływ na świadczone przez Spółkę na rzecz Partnera Usługi,
 15. wzrost wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez GUS, o co najmniej 1% w stosunku do poprzednio ogłoszonego w analogicznym okresie (rocznym, kwartalnym lub miesięcznym), podwyższenie w stosunku do poprzednio obowiązującej ceny w analogicznym okresie (rocznym, kwartalnym lub miesięcznym) cen energii, cen połączeń telekomunikacyjnych, usług pocztowych, rozliczeń międzybankowych, kosztów ponoszonych przez Spółkę oraz cen innych usług świadczonych na rzecz Spółki przez podmioty trzecie, a które to usługi są świadczone w celu wykonania przez Spółkę Umowy zawartej z Partnerem, powodujących wzrost ponoszonych przez Spółkę kosztów świadczenia na rzecz Partnera Usług,
 16. wprowadzenia nowych lub zmiany przepisów prawa, zaleceń, rekomendacji lub decyzji uprawnionego organu, wpływających na zasady świadczenia przez Spółkę na rzecz Partnera Usług lub wpływających na zasady korzystania przez Partnera z tych Usług, powodujących wzrost ponoszonych przez Spółkę kosztów świadczenia tych Usług.
 17. Spółka może obniżyć stawkę wynagrodzenia w każdej chwili – również jeśli wystąpi przynajmniej jedna z następujących ważnych przyczyn:
 18. spadek poziomu inflacji, rozumianego jako spadek ogłaszanego przez Główny Urząd Statystyczny (GUS), któregokolwiek ze wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych, o co najmniej 0,3 punktu procentowego w stosunku do poprzednio ogłaszanych wskaźników za analogiczny okres (roczny, kwartalny lub miesięczny),
 19. spadek przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez GUS, o co najmniej 1% w stosunku do poprzednio ogłoszonego w analogicznym okresie (rocznym, kwartalnym lub miesięcznym).
 20. O zmianie stawki wynagrodzenia Spółka poinformuje Partnera drogą pisemną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej  e-mail w takim terminie, aby Partner mógł wypowiedzieć Umowę, zanim zmiany wejdą w życie.
 21. Jeżeli Partner w ciągu 21 dni od otrzymania informacji o zmianie stawki wynagrodzenia Partner  nie zgłosi sprzeciwu wobec tych zmian, Spółka uzna, iż Partner zgodził się na zmianę stawki wynagrodzenia. Zmiana stawki wynagrodzenia wiąże Strony poczynając od daty wskazanej w przesłanej propozycji zmiany stawki wynagrodzenia, o ile Partner przed tą datą nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy.
 22. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Partnera wskutek zmiany stawki wynagradzania, do czasu upływu terminu wypowiedzenia w odniesieniu do Partnera, stosuje się niezmienione stawki wynagradzania.
 23. Strony potwierdzają, iż zmiany wskazane w niniejszym paragrafie nie stanowią zmiany Umowy i wymagają jedynie pisemnego powiadomienia drugiej Strony o ich przedmiocie.
 • POUFNOŚĆ

§ 16.

 1. Zarówno Spółka jak i Partner zobowiązują się zachować w tajemnicy wszelkie informacje techniczne, technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne i organizacyjne dotyczące drugiej Strony otrzymane w związku z zawarciem i realizacją Umowy, niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich źródła.
 2. Przyjmuje się, iż wszelkie informacje uzyskane w związku z zawarciem i realizacją Umowy, a w szczególności informacje zawarte w treści dokumentów przygotowywanych przez Partnera na potrzeby Spółki oraz przez Spółkę na potrzeby Partnera, informacje finansowe i dotyczące planów gospodarczych Spółki lub Partnera, bez względu na ich charakter, a także informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, nieujawnione do publicznej wiadomości, przekazane przez Spółkę lub Partnera lub w jego imieniu lub uzyskane przez Partnera lub Spółkę w inny sposób w trakcie wzajemnej współpracy należy traktować jako tajemnicę przedsiębiorstwa (dalej jako: Tajemnica przedsiębiorstwa) w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), chyba że w chwili przekazania, Spółka lub Partner określi na piśmie lub w formie elektronicznej odmienny, od określonego powyżej, charakter takich informacji.
 3. Zarówno Spółka jak i Partner zobowiązani są podjąć wszelkie niezbędne czynności w celu zapobieżenia ujawnieniu i wykorzystaniu przez osoby trzecie jakichkolwiek informacji poufnych przekazanych jej przez Partnera.
 4. W rozumieniu Umowy i Regulaminu nie stanowią Tajemnicy przedsiębiorstwa informacje, które:
  1. są lub staną się powszechnie dostępne w sposób inny niż poprzez naruszenie zobowiązania do zachowania poufności przez Spółkę;
  1. zostały opracowane w sposób niezależny, bez dostępu do lub korzystania z Tajemnicy przedsiębiorstwa ujawnionej przez Spółkę.
 5. W sytuacji uzyskania przez Spółkę lub Partnera informacji stanowiących Tajemnicę przedsiębiorstwa drugiej Strony, zarówno Spółka jak i Partner zobowiązani są do:
  1. wykorzystania wszystkich informacji stanowiących Tajemnicę przedsiębiorstwa wyłącznie w celu realizacji Umowy, a tym samym do niewykorzystywania ich w jakimkolwiek innym celu;
  1. zachowania w poufności wszystkich informacji stanowiących Tajemnicę przedsiębiorstwa;
  1. nie ujawniania, bezpośrednio lub pośrednio, informacji stanowiących Tajemnicę przedsiębiorstwa w sposób inny niż zgodnie z postanowieniami Umowy i Regulaminu;
  1. zrekompensowania drugiej Stronie wszelkich rzeczywiście poniesionych szkód, które druga Strona poniosła w wyniku naruszenia Tajemnicy przedsiębiorstwa.
 6. Tajemnica przedsiębiorstwa może zostać ujawniona:
 7. tym pracownikom i podwykonawcom Spółki, którzy mają uzasadnioną potrzebę zapoznania się i wykorzystania informacji stanowiących Tajemnicę przedsiębiorstwa w celu realizacji Umowy;
 8. osobom, w przypadku których Strony uzgodniły na piśmie możliwość otrzymywania przez te osoby informacji stanowiących Tajemnicę przedsiębiorstwa, w zakresie uzgodnionym przez Strony;
 9. doradcom prawnym Spółki,
 10. podmiotom upoważnionym na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa do żądania przekazania informacji stanowiących Tajemnicę przedsiębiorstwa, w tym sądom i organom administracji.
 11. W przypadku, gdy ujawnienie określonych informacji stanowiących Tajemnicę przedsiębiorstwa wynikać będzie z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, prawomocnego orzeczenia sądowego lub ostatecznej decyzji administracyjnej ujawnienie informacji poufnych nie będzie uważane za naruszenie postanowień Umowy i/lub Regulaminu, o ile przed ujawnieniem informacji poufnych zarówno Spółka, jak i Partner zobowiązani do takiego ujawnienia, przed jego dokonaniem powiadomią drugą Stronę o istnieniu takiego obowiązku o zakresie informacji stanowiących Tajemnicę przedsiębiorstwa, które z mocy prawa zobowiązana jest ujawnić oraz o podmiocie, któremu informacje poufne zostaną ujawnione, a także skonsultują z drugą Stroną możliwość i zasadność podjęcia środków prawnych umożliwiających uchylenie się od tego obowiązku lub jego ograniczenie i podejmie akty należytej staranności w celu uzyskania od podmiotu, któremu ma być dokonane ujawnienie zapewnienia o ochronie ujawnionych informacji
 12. W razie uzyskania informacji przez Spółkę lub Partnera o tym, że nastąpiło ujawnienie Tajemnicy przedsiębiorstwa w sposób niezgodny z postanowieniami Umowy, zarówno Spółka jak i Partner zobowiązani są do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o tym fakcie oraz do podjęcia wszelkich pozostających w granicach możliwości działań oraz pełnej współpracy z drugą Stroną na rzecz ograniczenia i usunięcia skutków tego faktu.
 13. Zobowiązania Spółki wynikające z niniejszego paragrafu są wiążące przez czas obowiązywania Umowy oraz przez okres 3 lat po upływie czasu obowiązywania Umowy.
 • ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPÓŁKI

§ 17.

 1. Spółka zobowiązuje się do wykonywania Usług określonych w Umowie z dołożeniem należytej staranności wymaganej dla tego typu usług oraz z uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu Partnera.
 2. Spółka odpowiada za rzeczywistą szkodę wynikłą z niezachowania tajemnicy zawodowej lub innych tajemnic prawnie chronionych w związku ze świadczonymi Usługami, z zastrzeżeniem § 17 ust. 7 Regulaminu.
 3. Spółka nie odpowiada za szkody poniesione przez Partnera powstałe wskutek niewykonania przez niego obowiązków wynikających z Umowy lub Regulaminu.
 4. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Partnera danych nieprawdziwych, nieaktualnych lub niekompletnych.
 5. Spółka nie odpowiada za ewentualne straty lub utracone korzyści poniesione przez Partnera w wyniku realizacji decyzji podjętych na podstawie Rekomendacji, o ile przy ich przygotowaniu, udzielaniu lub przekazywaniu Spółka oraz podmioty, za które ponosi ona odpowiedzialność, dołożyły należytej staranności.
 6. Ani Partner, ani inne osoby, na rzecz których świadczone są Usługi, nie mogą żądać od Spółki, na podstawie umowy, ustawy lub na jakiejkolwiek innej podstawie, odszkodowania z tytułu utraconych korzyści lub szkód następczych, ubocznych lub pośrednich związanych z roszczeniami wynikającymi z niniejszej Umowy lub w inny sposób związanymi ze świadczonymi przez Spółkę Usługami, niezależnie od tego, czy prawdopodobieństwo poniesienia takiej straty lub szkody było przewidywane, czy też nie.
 7. Ani Partner, ani inne osoby, na rzecz których świadczone są Usługi, nie mogą żądać od Spółki, na podstawie umowy, ustawy lub na jakiejkolwiek innej podstawie, odszkodowania, którego łączna wysokość przekraczałaby dwukrotność kwoty wynagrodzenia zapłaconego za Usługi, które bezpośrednio spowodowały szkodę związaną z roszczeniami wynikającymi z niniejszej Umowy lub w inny sposób związanymi ze świadczonymi przez Spółkę Usługami.
 8. W przypadku, gdyby Spółka odpowiadała wobec Partnera lub wobec jakichkolwiek innych osób, na rzecz których świadczone są Usługi, na podstawie niniejszej Umowy lub na innej podstawie w związku ze świadczonymi przez Spółkę Usługami, za stratę lub szkodę, do powstania której przyczyniły się także inne osoby, odpowiedzialność Spółki wobec Usługobiorcy będzie indywidualna, a nie solidarna z tymi osobami, i będzie ograniczona do słusznego udziału Spółki w całkowitej stracie lub szkodzie, ustalonego w oparciu o stopień przyczynienia się Spółki do powstania straty lub szkody w relacji do innych osób, które się do niej przyczyniły. Żadne wyłączenie bądź ograniczenie odpowiedzialności innych osób, które przyczyniły się do powstania straty lub szkody – czy to narzucone Usługobiorcy, czy też kiedykolwiek z Usługobiorcą uzgodnione, jak również zawarcie ugody, trudności w egzekwowaniu roszczenia, śmierć, rozwiązanie lub niewypłacalność którejkolwiek z takich osób, bądź też ustanie ich odpowiedzialności za stratę lub szkodę lub za jakąkolwiek ich część, nie będą miały wpływu na opisany powyżej sposób ustalenia odpowiedzialności Spółki za powstałą szkodę.
 9. Wszelkie roszczenia dotyczące Usług lub w inny sposób wynikające z niniejszej Umowy zostaną przez Usługobiorcę zgłoszone nie później niż do dnia upływu dotyczącego ich okresu przedawnienia.
 10. W najpełniejszym możliwym zakresie dozwolonym przez prawo i regulacje zawodowe, Partner zabezpieczy Spółkę przed wszelkimi roszczeniami osób trzecich (w tym osób stowarzyszonych lub współpracujących z Partnerem) oraz wynikającymi z nich zobowiązaniami, stratami, odszkodowaniami, kosztami i wydatkami (w tym racjonalnie uzasadnionymi kosztami zewnętrznego i wewnętrznego doradztwa prawnego) powstałymi w związku z wykorzystaniem lub oparciem się przez stronę trzecią na treści jakiejkolwiek Rekomendacji lub innego efektu świadczenia przez Spółkę na rzecz Partnera usługi doradztwa, ujawnionej takiej osobie przez Partnera, za pośrednictwem Partnera lub na żądanie Partnera. Niniejsze postanowienia nie będą dla Partnera wiążące w zakresie, w jakim Spółka udzieli pisemnej zgody na oparcie się przez stronę trzecią na treści Rekomendacji lub innego efektu świadczenia przez Spółkę na rzecz Partnera usługi doradztwa.
 • SIŁA WYŻSZA

§ 18.

1.        Spółka nie będzie odpowiedzialna za opóźnienia w wykonaniu lub niewykonanie zobowiązań umownych spowodowanych działaniem siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumieć należy wszelkie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia przed podpisaniem Umowy przez obie Strony zdarzenia, takie jak chociażby wojna, rewolucja, pożar, powódź, epidemia, embargo przewozowe, ogłoszony strajk generalny w odnośnych gałęziach przemysłu, oficjalna decyzja organów władzy i administracji państwowej lub samorządowej oraz zakłócenia w komunikacji wywołane atakami terrorystycznymi, uniemożliwiające w całości lub w części należyte wykonanie przez Spółkę jej obowiązków.

2.        W przypadku zaistnienia zdarzenia spowodowanego siłą wyższą uniemożliwiającego bądź znacznie utrudniającego realizację obowiązków Spółki wynikających z Umowy, Spółka zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia Partnera w celu podjęcia wspólnej decyzji, co do dalszej realizacji Usług określonych w Umowie, bądź też dalszego trwania Umowy.

3.        Zarówno Spółka jak i Partner zobowiązują się do informowania drugiej Strony o zaistniałych w trakcie wykonania Umowy, trudnościach i przeszkodach, jak również do współdziałania z drugą Stroną w zakresie rozwiązywania wszelkich sytuacji spornych wynikłych w trakcie wykonywania Usług określnych w Umowie oraz realizacji Umowy.

4.        Jeżeli siła wyższa spowoduje niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań przez Stronę przez okres przekraczający 3 (słownie: trzy) miesiące, Strony spotkają się i w dobrej wierze rozpatrzą celowość i warunki rozwiązania Umowy, której wykonanie stało się niemożliwe na skutek okoliczności istnienia siły wyższej

 • DANE OSOBOWE

§ 19.

 1. Spółka jest administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.).
 2. Dane osobowe Partnerów są przetwarzane przez Spółkę w celach: 1) podjęcia działań niezbędnych do wykonania przed zawarciem Umowy,  2) do realizacji zawartej Umowy, 3) archiwalnych i statystycznych 4) wykonania ciążących na Spółce obowiązków prawnych, 5) ustalania, obrony i dochodzenia roszczeń, 6) marketingu bezpośredniego, 7) wykrywania naruszeń bezpieczeństwa, nadużyć oraz ochrony przed nimi oraz ograniczania ich skutków, 8)   weryfikacji wiarygodności finansowej związanej z zawarciem, przedłużeniem, bądź rozszerzeniem Umowy, a także sprzedaży produktów i usług Spółki oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Spółkę samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami, jak również na potrzeby prowadzenia analiz gospodarczych.
 3. Dane osobowe Partnerów mogą być udostępniane współpracującym podmiotom, uprawnionym organom oraz biurom informacji gospodarczej, jak również – gdyby zaistniała taka potrzeba – instytucjom zajmującym się dochodzeniem należności, w tym przedsiębiorcom zajmującym się windykacją i obrotem wierzytelnościami oraz ich pełnomocnikom.
 4. Spółka zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie  danych osobowych, tzn. w szczególności umożliwia Partnerom dostęp do treści swoich danych osobowych i ich poprawianie.
 5. Partner wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych i innych danych przez Spółkę za pomocą urządzeń elektronicznych lub w innej formie. Będąc świadomym ryzyka towarzyszącego korespondencji elektronicznej, zwłaszcza związanego z możliwością utraty danych, Partner oświadcza, że zgadza się na wymianę informacji ze Spółką także za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 6. Spółka, jej pracownicy oraz współpracownicy Spółki są obowiązani do zachowania tajemnicy handlowej i Tajemnicy przedsiębiorstwa Partnera, przy czym Partner zgadza się na wymianę informacji dotyczących Usług świadczonych na rzecz Partnera pomiędzy poszczególnymi Oddziałami Spółki.
 7. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Partner powinien kierować na adres: ……………………………………………., z dopiskiem „Dane Osobowe’’.
 • REKLAMACJE

§ 20.

 1. Partner może składać reklamacje (skargi). Partner może złożyć reklamację:
 2. ustnie – telefonicznie poprzez Serwisu Telefonicznego Spółki albo osobiście do protokołu podczas wizyty Partnera w Oddziale Spółki, bądź w czasie spotkania z ADVISOREM,
 3. w formie pisemnej – osobiście w oddziale Spółki, w czasie spotkania z ADVISOREM albo przesyłką pocztową nadaną na  adres Spółki,
 4. w formie elektronicznej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej np. poprzez przesłanie reklamacji na adres poczty elektronicznej e-mail Spółki,
  1. Po złożeniu przez Partnera reklamacji (skargi), Spółka rozpatruje złożoną reklamację (skargę) i udziela Partnerowi odpowiedzi w postaci papierowa lub za pomocą innego Trwałego nośnika informacji niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni od jej otrzymania. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem.
  1. Odpowiedź, o której mowa w § 20 ust. 2 Regulaminu, Spółka może dostarczyć pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek Partnera.
  1. Jeśli treść reklamacji Partnera nasuwa wątpliwości co do jej przedmiotu, Spółka może poprosić Partnera o wyjaśnienia lub uzupełnienie reklamacji.
  1. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa w § 20 ust. 2 Regulaminu, Spółka w informacji przekazywanej Partnerowi, który złożył reklamację:
 5. wyjaśnia przyczynę opóźnienia;
 6. wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy;
 7. określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji lub skargi i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
  1. Jeśli Spółka nie uwzględniła roszczeń wynikających z reklamacji, Partner ma prawo wystąpić z powództwem przeciwko Spółce do sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Spółki.
 • ZMIANY REGULAMINU

§ 21.

 1. Spółka jest uprawniona do jednostronnej zmiany treści Regulaminu. W szczególności Spółka może zmienić Regulamin, wskutek:
 2. wprowadzenia nowych lub zmiany przepisów prawa określających zasady świadczenia przez Spółkę Usług określonych w Umowie lub mających wpływ na te zasady,
 3. zmiany interpretacji przepisów prawa w zakresie świadczenia przez Spółkę Usług określonych w Umowie wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych urzędów lub organów,
 4. dostosowania świadczonych przez Spółkę Usług do warunków rynkowych związanych z postępem technologicznym wpływającym bezpośrednio na daną Usługę,
 5. zmiany w ofercie Spółki, zmiany, rozszerzenia, ograniczenia funkcjonalności świadczonych przez Spółkę usług,
 6. wprowadzenie nowych usług lub rezygnacja ze świadczenia niektórych usług oferowanych w ramach zawartej z Partnerem Umowy.
 7. W takiej sytuacji Spółka poinformuje Partnera drogą pisemną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej  e-mail o nowej treści Regulaminu z wyszczególnieniem proponowanych zmian w Regulaminie z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem tych zmian w życie, przy czym okres ten może być krótszy, jeśli publikacja aktu prawnego, z którego wynika konieczność wprowadzenia zmian, następuje z wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc przed jego wejściem w życie.
 8. Partner ma prawo wypowiedzieć Umowę w przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu.
 9. Jeśli Partner w ciągu 21 dni od otrzymania informacji o zmianach nie odpowie na zawiadomienie, Spółka uzna proponowane zmiany za zaakceptowane przez Partnera. Zmiany Regulaminu wiążą Strony poczynając od daty wskazanej w przesłanej propozycji zmian Regulaminu, o ile Partner przed tą datą nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy.
 10. Każda ze Stron ma obowiązek niezwłocznego, ale nie później niż w terminie 7 dni od daty dokonania zmiany, pisemnego powiadomienia drugiej Strony o wszelkich zmianach swoich danych takich jak: imię, nazwisko, firma/nazwa, numer KRS, numer NIP, numer REGON, adres prowadzonej działalności, a także poinformowania o zawieszeniu, rozwiązaniu lub zaprzestaniu działalności. Zawiadomienie powinno mieć formę pisemną oraz zawierać w załączeniu dokumenty potwierdzające powyższe zmiany.
 11. Strony potwierdzają, iż zmiany wskazane w niniejszym paragrafie nie stanowią zmiany Umowy i wymagają jedynie pisemnego powiadomienia drugiej Strony o ich przedmiocie.
 12. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Partnera wskutek zmiany Regulaminu, do czasu upływu terminu wypowiedzenia w odniesieniu do Partnera, stosuje się niezmienione postanowienia Regulaminu.
 13. Każdej ze Stron przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 2 (słownie: dwóch) tygodni od dnia jej zawarcia. Prawo to wykonywa się przez oświadczenie złożone drugiej Stronie.
 14. Do zasad odstąpienia od Umowy mają zastosowanie przepisy art. 395-396 oraz 491 – 494 Kodeksu Cywilnego.
 15. Wszelka korespondencja, dla której w Umowie lub Regulaminie zastrzeżona została forma pisemna, doręczona będzie osobiście lub wysyłana będzie listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub poprzez usługę kurierską na adres drugiej Strony podany w Umowie albo w zawiadomieniu o zmianie adresu. Odmowa przyjęcia pisma przez drugą Stronę lub dwukrotna adnotacja poczty „nie podjęto w terminie” (awizo) lub adnotacja równoważna wywołuje skutki doręczenia. Skutki doręczenia wywołuje również doręczenie pisma dorosłemu domownikowi albo pracownikowi drugiej Strony. Strona uzna także pismo za doręczone, jeżeli druga Strona nie zawiadomi Strony o zmianie swojego adresu lub firmy (nazwy), a wysłane pismo wróci z adnotacją „adresat nieznany” lub adnotacją równoważną.
 16. Spółka może każdą przesyłkę przesłać Partnerowi listem poleconym lub za potwierdzeniem odbioru, jeżeli uzna to za celowe lub uzasadnione okolicznościami. Koszt przesyłki ponosi Spółka.
 17. Jeżeli postanowienia Umowy lub Regulaminu tak stanowią Spółka może przekazywać Partnerowi informacje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Partner musi jednak wcześniej wyrazić zgodę na to, aby Spółka przekazywała mu informacje w takiej formie oraz podać adres poczty elektronicznej e-mail.
 18. Partner ma obowiązek zapoznawać się z wiadomościami i dokumentami, które Spółka przesyła mu za pomocą tradycyjnej korespondencji, bądź w przypadku gdy ma to zastosowanie za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 19. Korespondencja w formie innej niż pisemnej wysyłana będzie za pośrednictwem poczty elektronicznej i Strony uznają ją za doręczoną z upływem 14 dni od daty ich wysłania na podane w Umowie adresy e-mail, o ile co innego nie wynika z treści Umowy, Regulaminu lub ustaleń Stron.

§ 22.

 1. Prawem właściwym, które stanowi podstawę stosunków Spółki z Partnerem przed zawarciem Umowy oraz prawem właściwym do zawarcia i wykonania Umowy jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej (prawo polskie).
  1. Jeśli pomiędzy Stronami wystąpią spory cywilne o prawa majątkowe (w związku z wykonywaniem postanowień Umowy i Regulaminu), Strony zobowiązują się rozstrzygnąć je polubownie w drodze negocjacji – bez względu na ich podstawę prawną. Jeśli nie będzie takiej możliwości, spory rozpatruje sąd powszechny właściwy dla siedziby Spółki.
  2. Oryginalnym językiem tego Regulaminu jest język polski. Jest to także język stosowany w relacjach z Partnerem.
  3. Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów jest sąd właściwy dla siedziby Spółki.
  4. Postanowienie to nie dotyczy sporów, w których stroną jest Konsument.
  5. W przypadku rozbieżności pomiędzy Regulaminem a postanowieniami Umowy, pierwszeństwo mają postanowienia Umowy, o ile co innego nie wynika wyraźnie z treści Regulaminu.
  6. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.