Regulamin Sklepu

Dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym https://advisa24.pl (dalej jako: „Serwis Internetowy”, „Serwis”, „Advisa24.pl”). Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Serwisu Internetowego, w szczególności zasad i warunków, na jakich nastąpi korzystanie z funkcjonalności Serwisu Internetowego, składanie zamówień i zapytań ofertowych oraz zawarcie i realizacja umów zawartych poprzez Serwis Internetowy. Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji o korzystaniu z Serwisu Internetowego, regulują w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego i jego funkcjonalności, w tym kwestie naszej odpowiedzialności.

Zapraszamy do zapoznania się regulaminem,
Zespół Advisa24.pl

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Właścicielem Serwisu Internetowego jest spółka ADVISA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Brokla 2, 00-032 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000741705; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 9512466628, REGON: 380833458, adres poczty elektronicznej: biuro@advisa24.pl oraz numer telefonu: +48 736 843 659 (dalej jako: „Usługodawca”).
  2. Regulamin oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą wyłącznie Usługobiorców, którzy korzystają z Serwisu Internetowego oraz Usług Advisa24.pl w bezpośrednim związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową. W celu uniknięcia wątpliwości, przyjmuje się, że Usługi Advisa24.pl nie są skierowane do podmiotów niebędących przedsiębiorcami.
  3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Przedsiębiorców na Prawach Konsumenta przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo przysługuje tym przepisom.
  4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem z Serwisu Internetowego jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w okresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Serwisu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę w Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików Cookies, innych podobnych technologii oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie z Serwisu Internetowego jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z Serwisu Internetowego jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (np. zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Usługodawcy).
  5. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
   1. KLIENT, USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dla której korzystanie z Serwisu Internetowego związane jest bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która korzysta lub zamierza korzystać z Serwisu Internetowego, w tym również zawiera albo zamierza zawrzeć umowę o świadczenie Usług Advisa24.pl z Usługodawcą.
   2. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
   3. KONTO, PANEL KLIENTA – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualnym adresem poczty elektronicznej (adres e-mail) i hasłem zbiór zasobów i funkcjonalności przypisanych do Klienta i dostępnych w systemie teleinformatycznym Advisa24.pl, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta, informacje o jego Subskrypcji oraz o korzystaniu z Usług Advisa24.pl.
   4. PARTNER – podmiot trzeci w stosunku do Usługodawcy, który w ramach świadczenia Usług Advisa24.pl otrzymuje od Usługodawcy dane Klienta i nawiązuje z nim kontakt w celu wsparcia rozwoju jego działalności gospodarczej lub zawodowej.
   5. SYSTEM PŁATNOŚCI Tpay Krajowy Integrator Płatności S.A. – plac Andersa 3/17 piętro, 61-894 Poznań
   6. PRAWO AUTORSKIE – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.).
   7. PRZEDSIĘBIORCA NA PRAWACH KONSUMENTA – osoba fizyczna, dla której korzystanie z Serwisu Internetowego (w tym również zakup Subskrypcji) jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, gdy z okoliczności wynika, że nie posiada to dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
   8. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
   9. SERWIS INTERNETOWY, SERWIS, ADVISA24.PL – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę i dostępny pod adresem internetowym https://advisa24.pl.
   10. SUBSKRYPCJA – umowa o świadczenie Usług Advisa24.pl zawarta między Klientem a Usługodawcą w modelu subskrypcyjnym za pośrednictwem Serwisu Internetowego na zasadach wskazanych w Regulaminie.
   11. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.
   12. USŁUGI ADVISA24.PL – wszelkie Usługi Elektroniczne i inne usługi dostępne w Serwisie Internetowym i świadczone przez Usługodawcę na rzecz Klienta na warunkach wskazanych w Regulaminie. Szczegółowy zakres funkcjonalności, usług i świadczeń dostępnych w ramach Usług Advisa24.pl różni się w zależności od wybranego pakietu Subskrypcji.
   13. USŁUGODAWCA – spółka ADVISA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Brokla 2, 00-032 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000741705; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 9512466628, REGON: 380833458, adres poczty elektronicznej: biuro@advisa24.pl oraz numer telefonu: +48 736 843 659.
   14. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
 2. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO

  1. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem, tematyką oraz niniejszym Regulaminem, w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Usługobiorca nie może wykorzystywać Serwisu do rozpowszechniania niezamówionych informacji handlowych (spam). Usługobiorcy zabrania się podejmowania działań, których celem lub skutkiem może być zakłócenie prawidłowego działania Serwisu, w tym wyrządzenie szkód po stronie Usługodawcy i innych Usługobiorców korzystających z Serwisu.
  2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Serwisu Internetowego, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari lub Microsoft Edge; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
  3. Korzystanie z Serwisu Internetowego wiąże się ze standardowymi zagrożeniami występującymi w sieci Internet. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z Usług Elektronicznych, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju złośliwe oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód lub uzyskania nieuprawnionego dostępu do danych Usługobiorcy. Dla uniknięcia zagrożeń z tym związanych, Usługodawca zaleca, aby Usługobiorca zaopatrzył swój sprzęt, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje, a także aktualizował na bieżąco przeglądarkę internetową oraz system operacyjny swojego urządzenia końcowego.
  4. Usługodawca przestrzega art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.), zgodnie z którym: nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorcę nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.
  5. Usługodawca podejmuje należyte starania, aby korzystanie z Usług Elektronicznych było zrozumiałe i przejrzyste dla Usługobiorców, jednak nie może zagwarantować, że Usługobiorca będzie potrafił obsługiwać samodzielnie Usługi Elektroniczne albo że okażą się one przydatne w osiągnięciu celów oczekiwanych przez Usługobiorcę. Usługodawca udostępnia Usługi Elektroniczne w formie, w jakiej zostały one dostarczone i nie czyni żadnych dorozumianych lub wyrażonych otwarcie zapewnień co do ich użyteczności do konkretnych zastosowań. Zastrzeżenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności Usługodawcy wobec Usługobiorców będących Przedsiębiorcami na Prawach Konsumenta za nienależyte spełnienie świadczenia, przewidzianej przez bezwzględnie wiążące przepisy właściwego prawa.
 3. USŁUGI DOSTĘPNE W ADVISA24.PL

  1. Advisa24.pl umożliwia przede wszystkim zapoznanie się z informacjami na temat działalności Usługodawcy oraz ofertą jego usług. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Usługach Advisa24.pl podane na stronach Serwisu, w szczególności ich opisy, zakres oraz ceny, stanowią wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
  2. Zainteresowany Usługobiorca może zawrzeć umowę o świadczenie Usług Advisa24.pl, dokonując zakupu Subskrypcji. Procedura zawarcia umowy między Klientem a Usługodawcą opisana została w postanowieniach pkt. 5 Regulaminu.
  3. Podstawową Usługą Elektroniczną w Advisa24.pl jest Konto (Panel Klienta). Korzystanie z Konta jest zastrzeżone wyłącznie dla Usługobiorców, którzy posiadają aktywną Subskrypcję. Celem Konta jest umożliwienie Usługobiorcy m. in. sprawdzania realizacji Usług Advisa24.pl, zarządzania płatnościami za Subskrypcję itp. Szczegółowy opis Usług Elektronicznych oraz zasad ich działania określony jest na stronach Serwisu Internetowego, w tym również w ramach opisu poszczególnych pakietów Subskrypcji.
 4. WARUNKI KORZYSTANIA Z KONTA (PANELU KLIENTA)

  1. Usługa Elektroniczna Konto (Panel Klienta) świadczona jest bez dodatkowych opłat dla wszystkich Klientów, którzy zakupili Subskrypcję. Korzystanie z Konta możliwe jest przez czas oznaczony, tj. do zakończenia opłaconego okresu rozliczeniowego Subskrypcji.
  2. Usługobiorca może bez zgody Usługodawcy posiadać wyłącznie jedno Konto w tym samym czasie.
  3. Usługobiorca obowiązany jest do bieżącej aktualizacji swoich danych podanych w ramach Konta w razie ich zmiany.
  4. Usługobiorca obowiązany jest utrzymać dane dostępowe do Konta w tajemnicy przed osobami trzecimi. Usługobiorcy zabrania się udzielania dostępu do Konta innym osobom, w tym poprzez najem lub użyczenie.
  5. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@advisa24.pl. Usunięcie Konta nie jest równoznaczne z wypowiedzeniem Subskrypcji. Usunięcie Konta nie uprawnia Usługobiorcy do otrzymania zwrotu płatności za niewykorzystany okres korzystania z Usług Advisa24.pl. Zastrzeżenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie ma na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw ustawowych Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta, szczególnie w zakresie prawa odstąpienia od umowy.
  6. Usługodawca może zawiesić, a w ostateczności także usunąć Konto Usługobiorcy z następujących powodów: (1) Usługobiorca w sposób rażący lub uporczywy narusza niniejszy Regulamin; (2) Usługobiorca zalega z jakimikolwiek wymagalnymi płatnościami na rzecz Usługodawcy; (3) Usługobiorca narusza renomę Usługodawcy, jego Serwisu lub Usług Advisa24.pl; (4) Usługobiorca dostarcza w Serwisie Internetowym treści bezprawne, wulgarne i obraźliwe, treści naruszające cudze dobra osobiste i prawa autorskie, treści promujące pośrednio bądź bezpośrednio inne strony, produkty i usługi; (5) działania Usługobiorcy stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego Usługodawcy i Serwisu Internetowego lub bezpieczeństwa innych Usługobiorców podczas korzystania przez nich z Serwisu.
  7. Zawieszenie Konta może nastąpić na czas określony wskazany przez Usługodawcę lub nieokreślony – do czasu ustania przyczyny jego zawieszenia. W czasie zawieszenia Konta nie jest możliwe logowanie się na Konto i korzystanie z funkcjonalności Konta. W czasie zawieszenia Konta Usługobiorca obowiązany jest podjąć działania mające na celu usunięcie przyczyn jego zawieszenia, a po ich usunięciu obowiązany jest poinformować o tym niezwłocznie Usługodawcę.
  8. Usługodawca przed podjęciem decyzji o zawieszeniu Konta w miarę możliwości wzywa Usługobiorcę drogą mailową (e-mail) do zaprzestania naruszeń, a dopiero jeżeli wezwanie okaże się bezskuteczne lub niemożliwe – Usługodawca może zawiesić Konto. W przypadku gdy zawieszenie Konta Usługobiorcy trwa co najmniej 30 dni kalendarzowych i przyczyny jego zawieszenia nadal nie ustały, Usługodawca ma prawo wypowiedzieć Usługobiorcy umowę o korzystanie z Konta z 7-dniowym terminem wypowiedzenia, przesyłając stosowne oświadczenie na adres e-mail Usługobiorcy. Po upływie terminu wypowiedzenia Konto zostaje usunięte.
 5. WARUNKI ZAWARCIA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG ADVISA24.PL

  1. Umowa o świadczenie Usług Advisa24.pl zawierana jest między Klientem i Usługodawcą na warunkach Subskrypcji. Usługi Advisa24.pl świadczone są w zamian za opłatę wnoszoną przez Klienta z góry na początku przyjętego okresu rozliczeniowego.
  2. Jeżeli z wybranego planu Subskrypcji nie wynika inaczej, przyjmuje się, że umowa między Klientem i Usługodawcą zawierana jest na czas oznaczony równoznaczny opłaconemu okresowi rozliczeniowemu. Jeżeli z planu Subskrypcji nie wynika inaczej, okresem rozliczeniowym jest 1 miesiąc kalendarzowy. Początkową datą okres rozliczeniowego jest data aktywacji (opłacenia) Subskrypcji przez Klienta.
  3. Zakup Subskrypcji jest możliwy za pośrednictwem Serwisu Internetowego. Szczegółowe informacje o pakietach Subskrypcji wraz z ich cenami oraz zakresem usług znajdują się na stronach Serwisu Internetowego. Pakiety Subskrypcji mogą różnić się między sobą kosztem, limitem i zakresem usług, a także okresami rozliczeniowymi. Usługobiorca ma obowiązek zapoznać się z tymi informacjami przed podjęciem decyzji o zakupie wybranego pakietu Subskrypcji.
  4. Ceny Subskrypcji podane są w złotych polskich. O łącznej cenie wybranego pakietu Subskrypcji wraz z podatkami Klient jest informowany najpóźniej przed dokonaniem płatności.
  5. W celu zakupienia Subskrypcji, wystarczy, że Usługobiorca wybierze jeden z dostępnych na stronie pakietów Subskrypcji. Do finalizacji zakupu dochodzi po wykonaniu łącznie kolejno następujących po sobie kroków – (1) kliknięciu pola „Kup teraz” pod jednym z dostępnych pakietów Subskrypcji, (2) podaniu adresu poczty elektronicznej Usługobiorcy, (3) wybraniu sposobu płatności, (4) uzupełnieniu danych rozliczeniowych Usługobiorcy oraz (5) dokonaniu płatności niezwłocznie po przekierowaniu Usługobiorcy do zewnętrznej bramki płatności.
  6. W przypadku gdy zakup Subskrypcji nie dochodzi do skutku (np. ze względu na wygaśnięcie sesji płatności), Usługobiorca powinien ponowić procedurę zakupu Subskrypcji w taki sam sposób jak za pierwszym razem.
  7. Przy zakupie Subskrypcji Klient może wybrać między następującymi metodami płatności:
   1. Płatność ręczna za pośrednictwem PayPal.com – umowa ma charakter nieodnawialny, tj. przed zakończeniem aktualnego okresu rozliczeniowego, w celu zachowania ciągłości świadczonych Usług Advisa24.pl, Klient powinien dokonać samodzielnie płatności za kolejny okres rozliczeniowy.
   2. Płatność automatyczna za pośrednictwem Paddle.com – umowa ma charakter odnawialny, tj. w razie braku rezygnacji Klienta, najpóźniej przed upływem obecnego okresu rozliczeniowego, umowa przedłuża się automatycznie na kolejny okres rozliczeniowy. Płatność realizowana jest poprzez obciążenie karty płatniczej lub kredytowej Klienta kwotą Subskrypcji – w tym celu Klient powinien zapewnić pozytywną autoryzację podpiętej karty na początku nowego okresu rozliczeniowego.

   Po zawarciu umowy Klient może zmieć metodę płatności dla swojej Subskrypcji z poziomu Panelu Klienta. Zmiana wchodzi w życie od kolejnego okresu rozliczeniowego.

  8. Po zakończeniu bieżącego okresu rozliczeniowego, w razie braku kolejnej płatności Klienta, Usługodawca uprawniony jest do natychmiastowego wstrzymania realizacji Usług Advisa24.pl. Jeśli płatność nie powiodła się np. z powodu nieaktywnej karty płatniczej, Klient może mieć czas na zaktualizowanie formy płatności. W przeciwnym razie umowa o świadczenie Usług Advisa24.pl wygasa i może zostać zawarta ponownie poprzez zakup Subskrypcji w taki sam sposób jak za pierwszym razem.
  9. Usługobiorca, przed wyborem pakietu Subskrypcji, może skontaktować się z Usługodawcą telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie Advisa24.pl, aby zadać pytanie dotyczące Usług Advisa24.pl. Konsultacja z przedstawicielami Usługodawcy ma wyłącznie charakter informacyjny oraz ma na celu pomóc Usługobiorcy w wyborze odpowiedniego pakietu Subskrypcji spośród pakietów dostępnych na stronie Serwisu. W braku odrębnych, pisemnych ustaleń, informacje podawane przez konsultantów nie mogą być poczytywane jako złożenie wiążącej oferty handlowej w rozumieniu właściwych przepisów Kodeksu Cywilnego.
  10. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej umowy o świadczenie Usług Advisa24.pl następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu przed zawarciem umowy oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości mailowej na podany w trakcie zakupu Subskrypcji adres e-mail, która zawiera co najmniej informację o zakupionym pakiecie Subskrypcji oraz potwierdzenie dokonanej płatności.
  11. Po dokonaniu płatności przez Klienta, Usługodawca wystawia i doręcza Klientowi drogą poczty elektronicznej (mailowo) fakturę VAT zgodnie z terminami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa podatkowego.
  12. Usługodawca zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w pakietach Subskrypcji.
   1. Zmiany pakietów Subskrypcji obowiązują od daty określonej na stronie Advisa24.pl, z zastrzeżeniem warunków przewidzianych w pkt. 5.12 lit. b).
   2. O planowanych zmianach Usługodawca powiadomi aktualnych Klientów drogą poczty elektronicznej przed wejściem tych zmian w życie. Okres powiadomienia wynosi co najmniej 15 dni kalendarzowych. Zmiany wchodzą w życie po upływie okresu powiadomienia, lecz nie wcześniej niż od następującego po nim okresu rozliczeniowego, chyba że Klient zrezygnował z umowy zgodnie z pkt. 6 Regulaminu. Do czasu wejścia zmian w życie, Klient korzysta z Usług Advisa24.pl na warunkach pierwotnie zakupionego pakietu Subskrypcji.

   W zakresie nieuregulowanym w niniejszym punkcie 5.12 stosuje się postanowienia pkt. 13.2 dotyczące zmian Regulaminu.

 6. WARUNKI REZYGNACJI Z SUBSKRYPCJI

  1. Klient może zrezygnować z Subskrypcji w każdej chwili, przy czym rezygnacja staje się skuteczna z końcem bieżącego okresu rozliczeniowego. Wypowiedzenie umowy w trakcie okresu rozliczeniowego nie uprawnia Klienta do otrzymania zwrotu dokonanych płatności za Subskrypcję. Usługi Advisa24.pl nadal są świadczone w opłaconym przez Klienta okresie.
  2. Usługodawca ma prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku gdy Klient w sposób rażący lub uporczywy narusza postanowienia umowy (w tym poniższego Regulaminu), pomimo uprzedniego wezwania Usługodawcy do zaniechania naruszeń, w szczególności poprzez: (1) zaleganie z jakimikolwiek wymagalnymi płatnościami wobec Usługodawcy; (2) stwarzanie zagrożenia bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego Usługodawcy i Serwisu Internetowego; (3) naruszanie renomy Usługodawcy, jego Partnerów, Serwisu Internetowego lub Usług Advisa24.pl; (4) naruszenie praw autorskich do utworów Usługodawcy oraz jego Partnerów. Zastrzeżenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Usługodawcy do zawieszenia lub usunięcia Konta Usługobiorcy zgodnie z Regulaminem. Wypowiedzenie umowy przez Usługodawcę z przyczyn leżących po stronie Klienta nie uprawnia Klienta do otrzymania zwrotu dokonanych płatności za Subskrypcję.
  3. Postanowienia niniejszego punktu 6. Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw ustawowych Klienta będącego Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta, szczególnie w zakresie prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
 7. SPOSÓB I TERMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ADVISA24.PL

  1. Usługi Advisa24.pl świadczone są przez Usługodawcę w przyjętych dla danego pakietu Subskrypcji okresach rozliczeniowych. Sposób i termin świadczenia Usług Advisa24.pl wynika każdorazowo z pakietu Subskrypcji, a w razie konieczności jest także przedmiotem indywidualnych ustaleń między Klientem i Usługodawcą przeprowadzanych już po zawarciu umowy.
  2. Usługodawca, świadcząc Usługi Advisa24.pl, ma prawo posługiwania się podmiotami trzecimi, o których wyborze sam zadecyduje. Do podmiotów, o których mowa w zdaniu poprzednim, należą w szczególności Partnerzy, którzy wspierają Usługodawcę w realizacji niektórych świadczeń na rzecz Klientów. Usługodawca na podstawie umowy z Klientem jest upoważniony do przekazywania danych Klienta swoim Partnerom, w zakresie, w jakim jest to niezbędne, by umożliwić Partnerom nawiązanie bezpośredniego kontaktu z Klientem.
  3. Klient obowiązany jest do współdziałania w celu należytego wykonania Usług Advisa24.pl przez Usługodawcę, w szczególności poprzez przekazanie wszelkich wymaganych dokumentów, informacji i danych potrzebnych do realizacji usług dla Klienta. Klient obowiązany jest do podawania jedynie prawdziwych, niewprowadzających w błąd i zgodnych ze stanem rzeczywistym informacji. Klient obowiązany jest nadto zwolnić Usługodawcę ze wszelkich zobowiązań oraz zwrócić wszelkie koszty, które Usługodawca zaciąga i ponosi w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji usług. Klient zostaje każdorazowo uprzedzony przez Usługodawcę, jeżeli podjęcie uzgodnionych z nim działań może prowadzić do powstania kosztów i zobowiązań, o których mowa w zdaniu poprzednim.
 8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY, POSTANOWIENIA DODATKOWE

  1. Postanowienia niniejszego punktu 8. Regulaminu wiążą wszystkich Klientów, z wyłączeniem Przedsiębiorców na Prawach Konsumenta.
  2. Odpowiedzialność Usługodawcy w stosunku do Klienta, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości uiszczonych kosztów z tytułu Subskrypcji za okres ostatniego roku, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Ograniczenie kwotowe, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ma zastosowanie do wszelkich roszczeń kierowanych przez Klienta w stosunku do Usługodawcy, w tym także niezwiązanych z Subskrypcją. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta.
  3. Usługodawca nie ponosi wobec Klienta odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikające z przyczyn leżących po stronie Klienta ani ze zdarzeń o charakterze siły wyższej (np. przerwy w dostawie prądu, przerwy w dostępie do Internetu, ataki hackerskie, katastrofy naturalne, epidemie, wojny, zamieszki, rozruchy, powodzie, pożary) lub wszelkich innych przyczyn pozostających poza uzasadnioną kontrolą Usługodawcy. Przerwa w funkcjonowaniu Serwisu Internetowego oraz świadczeniu Usług Advisa24.pl spowodowana przyczynami, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie może stanowić podstaw dla roszczeń Klienta o zwrot płatności za Subskrypcję.
  4. Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy z Klientem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.
  5. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług Advisa24.pl ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia drogą poczty elektronicznej.
  6. Usługodawca jest uprawniony w każdym czasie podjąć działania zmierzające do zweryfikowania prawdziwości, rzetelności oraz precyzyjności informacji podanych przez Klienta, w szczególności podanych w trakcie składania przez niego zapytania ofertowego lub dostarczanych w trakcie realizacji Usług Advisa24.pl. W zakresie weryfikacji Usługodawca uprawniony jest m. in. do zażądania od Klienta przesłania skanu posiadanych certyfikatów, zaświadczeń lub innych dokumentów niezbędnych do dokonania weryfikacji. W czasie weryfikacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, Usługodawca uprawniony jest do wstrzymania zawarcia lub realizacji umowy oraz zawieszenia Konta Klienta na czas trwania weryfikacji.
  7. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą/Klientem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 9. PRAWA AUTORSKIE DO TREŚCI USŁUGODAWCY

  1. Treści udostępniane Klientowi w trakcie świadczenia Usług Advisa24.pl przez Usługodawcę mogą stanowić przedmiot Prawa Autorskiego (utwór). Korzystanie przez Klienta z treści Usługodawcy stanowiących utwór w rozumieniu Prawa Autorskiego i będących tym samym przedmiotem ochrony Prawa Autorskiego możliwe jest wyłącznie dla własnego użytku Klienta, w zakresie określonym niniejszym Regulaminem oraz przepisami Prawa Autorskiego.
  2. W braku odmiennych ustaleń między Klientem i Usługodawcą, przyjmuje się, że Klient nie otrzymuje na własność żadnych praw autorskich do jakichkolwiek treści przesyłanych, nadawanych, wyświetlanych, odtwarzanych lub w inny sposób udostępnianych Klientowi w ramach Usług Advisa24.pl. Klientowi zabrania się w szczególności rozpowszechniania i wprowadzania tych treści do obrotu w jakiejkolwiek formie. Klient nie ma prawa kopiować udostępnionych mu treści za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa.
  3. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.
  4. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  5. W razie jakichkolwiek wątpliwości, przyjmuje się, że Usługobiorca korzystający z Serwisu Internetowego nie otrzymuje żadnych praw autorskich do materiałów (w tym opisów, zdjęć i grafik), do których uzyskuje dostęp podczas korzystania z Usług Elektronicznych. Usługobiorcy udzielana jest jedynie licencja niewyłączna, niezbywalna, nieprzenoszalna i bez prawa do sublicencjonowania na korzystanie z tych treści, bez ograniczeń co do terytorium i czasu, wyłącznie w zakresie koniecznym dla prawidłowego korzystania z Serwisu Internetowego i jego funkcjonalności zgodnie z ich tematyką, przeznaczeniem i niniejszym Regulaminem.
 10. KONTAKT Z USŁUGODAWCĄ

  1. Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Usługodawcą jest formularz kontaktowy dostępny na stronie Serwisu Internetowego oraz poczta elektroniczna (e-mail: biuro@advisa24.pl), za pośrednictwem których można wymieniać z Usługodawcą informacje dotyczące Usług Advisa24.pl oraz korzystania z Serwisu Internetowego. Usługobiorcy mogą kontaktować się z Usługodawcą także na inne dopuszczalne prawem sposoby, korzystając z danych kontaktowych wskazanych na wstępie Regulaminu.
 11. REKLAMACJE

  1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy względem Usługobiorcy/Klienta za działanie Serwisu Internetowego oraz świadczenie Usług Advisa24.pl określone są powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
  2. Reklamacje powinny być składane niezwłocznie po wystąpieniu nieprawidłowości i bezpośrednio do Usługodawcy, na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail: biuro@advisa24.pl) bądź pisemnie pod adresem: ul. Brokla 2, 00-032 Warszawa.
  3. Usługodawca zaleca podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) oczekiwań Usługobiorcy/Klienta; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji. W razie braku lub niejasności niektórych informacji, Usługodawca może poprosić Usługobiorcę/Klienta o dodatkowe wyjaśnienia na temat sprawy.
  4. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania. Sposób i termin wykonania reklamacji uzgadniany jest indywidualnie między Usługodawcą a Usługobiorcą/Klientem.
 12. USTAWOWE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  1. Postanowienia niniejszego punktu 12. Regulaminu dotyczące konsumenta mają zastosowanie do Usługobiorców/Klientów będących Przedsiębiorcami na Prawach Konsumenta.
  2. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem przypadków określonych w pkt. 12.3 oraz kosztów, o których mowa w pkt. 12.4 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie do Usługodawcy oświadczenia przed jego upływem, na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail: biuro@advisa24.pl) bądź pisemnie pod adresem: ul. Brokla 2, 00-011 Warszawa. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
  3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m. in. w odniesieniu do (1) umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy; (2) umowy o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
  4. W przypadku zakupu usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia. Zastrzeżenie, o którym mowa w poniższym punkcie Regulaminu, ma zastosowanie w szczególności do odstąpienia przez Klienta od Subskrypcji, w przypadku gdy do momentu odstąpienia od Subskrypcji zostały na życzenie Klienta wykonane określone świadczenia przez Usługodawcę.
  5. Termin do odstąpienia od umowy o świadczenie Usług Advisa24.pl rozpoczyna bieg od dnia zawarcia umowy.
  6. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Umowy zawierane na podstawie niniejszego Regulaminu zawierane są w języku polskim.
  2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów i terminów płatności; zmiany w zakresie świadczonych usług; dodania, zmiany lub usunięcia usług; zmiany danych Usługodawcy – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
   1. W przypadku gdy zmieniony Regulamin ma wpłynąć na realizację zawartych z Usługodawcą umów o charakterze ciągłym, nowy Regulamin wiąże Usługobiorcę/Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu Cywilnego, to jest Usługobiorca/Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 15 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych, Usługobiorca/Klient będący Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta ma prawo odstąpienia od umowy.
   2. W pozostałych przypadkach zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu.
  3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta; Prawa Autorskiego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Dziękujemy za uważną lekturę!

W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt korzystając z danych podanych na wstępie.

Zapraszamy do współpracy,

Zespół Advisa24.pl