Administratorem przekazanych przez Panią/Pana danych osobowych jest właściciel serwisu www.advisa24.pl – ADVISA Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-972) przy ul. Adama Branickiego 15, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w warszawie VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000741705, NIP: 9512466628, REGON: 380833458, posługujący się marką ADVISA i www.advisa24.pl.
Kontakt w sprawie danych osobowych przekazanych Administratorowi możliwy jest:
1) za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres e-mail: kontakt@advisa24.pl;
2) telefonicznie – pod numerem telefonu: +48 22 257 10 80.
I. Powyższe dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
1. podjęcia działań niezbędnych do wykonania przed zawarciem Umowy – przez czas niezbędny do zawarcia Umowy;
2. marketingu bezpośredniego (w tym przesyłania informacji handlowych) dotyczącego produktów i usług oferowanych przez ADVISA:
a) przed zawarciem Umowy oraz po jej wygaśnięciu/zakończeniu – przez czas istnienia Pani/Pana zgody, jednak nie dłużej niż przez 25 lat;
b) przez czas trwania Umowy;
3. marketingu bezpośredniego (w tym przesyłania informacji handlowych) dotyczącego produktów i usług Podmiotów Powiązanych z ADVISA – przez czas istnienia Pani/Pana zgody, jednak nie dłużej niż przez 25 lat;
4. archiwalnych i statystycznych np. na potrzeby tworzenia wewnętrznych raportów, modeli statystycznych, planów poszerzenia oferty:
a) przed zawarciem Umowy oraz po jej wygaśnięciu/zakończeniu – przez czas istnienia Pani/Pana zgody, jednak nie dłużej niż przez 25 lat;
b) przez czas trwania Umowy;
c) po zakończeniu Umowy przez okres wymagany dla przedawnienia roszczeń wynikających z Umowy;
5. weryfikacji wiarygodności finansowej związanej z zawarciem, przedłużeniem, bądź rozszerzeniem Umowy – przez okres niezbędny dla dokonania oceny;
6. Przeprowadzenia procesu rekrutacji.

II. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie danych oznaczonych gwiazdką (*) jest wymagane w celu nawiązania kontaktu przez ADVISA oraz w celu zawarcia Umowy. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi nawiązanie kontaktu przez ADVISA oraz zawarcie Umowy.
III. Przysługuje Pani/Panu prawo złożenia do ADVISA wniosku o:
1. udostępnienie danych (dostęp do danych) w tym poprzez uzyskanie informacji o przetwarzanych przez ADVISA danych oraz uzyskanie ich kopii;
2. poprawienie danych;
3. usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie;
4. ograniczenie przetwarzania danych;
5. przeniesienie danych do innego administratora danych lub Państwa;
IV. Zakres każdego z wyżej wymienionych uprawnień oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa, a możliwość skorzystania z poszczególnych uprawnień może zależeć od podstawy prawnej przetwarzania danych oraz celu ich przetwarzania.
V. Niezależnie od wyżej wymienionych uprawnień przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia – w dowolnym momencie – sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Po przyjęciu wspomnianego sprzeciwu ADVISA nie będzie uprawniony do przetwarzania danych osobowych objętych sprzeciwem, chyba że:
1. wykaże istnienie ważnej prawnie uzasadnionej podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osób, których przetwarzane dane dotyczą;
2. dane te niezbędne będą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
VI. ADVISA oświadcza, iż we wskazanych wyżej celach będzie dokonywać zautomatyzowanej analizy danych i opracowania przewidywań na temat preferencji, przyszłych zachowań oraz ofert, bądź Usług, które mogą być dla Pani/Pana interesujące. Jeśli wyrazi Pani/Pan zgodę na wykorzystywanie swoich danych, treść tej zgody będzie określać, w jakim celu będziemy Pani/Pana dane przetwarzać.