Startuje nabór wniosków dla MŚP z branży rolno-spożywczej!

Już od 17 października do dnia 18 listopada 2022 r. ruszają pierwsze nabory wniosków w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO). W pierwszej kolejności wsparcie udzielane będzie na inwestycje ukierunkowane na zwiększenie konkurencyjności i odporności sektorów rolno-spożywczego i rybołówstwa.

W I turze będą dwa nabory: przetwórstwo spożywcze w zakresie mikro-małych i średnich przedsiębiorstw. Co istotne, w naborze mogą wziąć udział zarówno już funkcjonujący przetwórcy, jak również Ci, którzy chcieliby zmienić obecną działalność lub poszerzyć ją o przetwórstwo rolno-spożywcze.

Zakres wsparcia- czyli jakie inwestycje mogą być dofinansowane?

• budowa oraz modernizacja lokalnych centrów magazynowo-dystrybucyjnych, rynków hurtowych i lokalnych rynków żywności
• wsparcie dla MŚP i mikroprzedsiębiorstw zajmujących się przetwórstwem rolno-spożywczym, w tym w sektorze rybołówstwa i akwakultury, obejmujące zakup maszyn i urządzeń, łącznie ze środkami transportu, a także rozbudowę i modernizację infrastruktury zakładu
• wsparcie rolników i rybaków w przetwórstwie i obrocie produktami rolno-spożywczymi, w tym budowa i modernizacja infrastruktury oraz zakup nowych maszyn i urządzeń, w tym dla przetwórstwa, sprzętu transportowego i przechowywania produktów
• wsparcie dla rolników we wdrażaniu rozwiązań z zakresu Rolnictwa 4.0. Obejmuje to zakup czujników, stołów i sprzętu cyfrowego, a także zakup i serwis rozwiązań cyfrowych, takich jak aplikacje i oprogramowanie
• wsparcie dla rolników oraz producentów z sektora rybołówstwa i akwakultury związane z zieloną transformacją

Zasady przyznawania dofinansowania:

Wsparcie udzielane jest w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Refundacji podlegają koszty przedsięwzięcia kwalifikującego się do wsparcia, poniesione przez beneficjenta, w wysokości do 50 % kosztów kwalifikowalnych.
W przypadku przetwarzania produktów rolnych, rybołówstwa i akwakultury i wytwarzania w ramach tego procesu produktów nierolnych, maksymalny poziom wsparcia obliczany jest zgodnie z mapy pomocy regionalnej na lata 2022–2027.
Dofinansowanie dla przedsiębiorstw MŚP przewidziane jest w następujących limitach:
• 3 mln zł dla mikro przedsiębiorstw,
• 10 mln zł dla małych przedsiębiorstw,
• 15 mln zł dla średnich przedsiębiorstw.

Minimalna wartość wnioskowanej kwoty wsparcia musi wynieść nie mniej niż 100 000 zł.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Wsparcie może być udzielone osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości praw uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 193 z 01.07.2014, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 702/2014″nej, która posiada status mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r., jeżeli:
1) wykonuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej lub działalność w zakresie wytwarzania produktów będących wynikiem tego przetwarzania, niebędącą działalnością wymienioną w załączniku do rozporządzenia (tabela poniżej);
2) ma nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2022 r. poz. 203, 219 i 1270);
3) jest pełnoletnia – w przypadku osoby fizycznej.
Powyższe warunki powinny być spełnione co najmniej w dniu złożenia wniosku o objęcie wsparcie.

W przypadku zainteresowania uzyskaniem bardziej szczegółowych informacji nt. możliwości dofinansowania zapraszamy do kontaktu z naszymi Ekspertami.